Documente

C A P I T O L U L I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 

Secţiunea 1

Denumirea şi însemnul organizaţiei

 

Articolul 1

Denumirea organizaţiei este Organizaţia PSD Diaspora.

 

Articolul 2

(1) Însemnul organizaţiei este reprezentarea grafică a semnului permanent al PSD suprapus peste reprezentarea grafică a globului pamântesc, ansamblu simbolic de culoare roşie.

(2) Reprezentarea grafică, alb-negru şi color, a însemnului organizaţiei este parte integrantă a prezentului Regulament. (Anexa 1)

(3) Însemnul organizaţiei este inscripţionat pe toate documentele şi materialele de promovare.

 

Articolul 3

Sediul central al organizaţiei este în România, municipiul Bucureşti.

 

Secţiunea a 2-a

Definirea, scopul şi obiectivele organizaţiei

 

Articolul 4

Organizaţia PSD Diaspora este organizaţia Partidului Social Democrat constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile Statutului PSD şi dispoziţiile legale în vigoare.

 

Articolul 5

Organizaţia PSD Diaspora are ca scop stimularea şi întreţinerea legăturii PSD cu membrii sau simpatizanţii partidului din dispora, cât şi crearea cadrului organizatoric de implicare a acestora în activităţile curente ale partidului.

 

Articolul 6

Organizaţia PSD Diaspora are următoarele obiective prioritare:

(1) Crearea unei structuri funcţionale, care sa asigure eficientizarea întregului demers politic al PSD, în sfera românilor din străinătate;

(2) Elaborarea unor documente de analiză şi sinteză privind starea cetăţenilor români şi oferta politică a PSD adresată acestora;

(3) Pregătirea, perfecţionarea şi susţinerea cetăţenilor români membrii ai PSD în vederea promovării acestora în structurile de conducere ale partidului, precum şi pentru asumarea unor responsabilităţi şi demnităţi publice;

(4) Iniţierea şi dezvoltarea unor relaţii permanente de dialog şi parteneriat cu structuri din ţară şi străinătate, în vederea promovării obiectivelor şi principiilor social -democraţiei promovate de PSD;

(5) Promovarea şi popularizarea politicii PSD în rândul cetăţenilor români din străinătate, prin elaborarea şi organizarea unor programe politice, sociale, economice, educative, culturale, distractive, sportive şi turistice, corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor acestora;

(6) Monitorizarea dezvoltării comunitare europeane şi analiza impactului acesteia asupra României;

(7) Să coaguleze şi să structureze ideile politice în cadrul comunităţii româneşti;

(8) Să sprijine îmbunătăţirea imaginii politice social-democrate din România.

 

 

C A P I T O L U L II

MEMBRII

 

Secţiunea 1

Calitatea de membru

 

Articolul 7

Pot deveni membri ai organizaţiei PSD Diaspora cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, membri ai PSD care aderă la organizaţie, militează pentru realizarea Programului politic al PSD şi îşi asumă responsabilitatea participării active la viaţa organizaţiei.

 

 

Articolul 8

(1) Solicitarea de primire în organizaţie constă în completarea unei Fişe de înscriere care cuprinde principalele date de identitate ale persoanei. Formatul tipizat al Fişei de înscriere este parte integrantă a prezentului Regulament. (Anexa 2)

(2) Procedura de înscriere şi evidenţă a membrilor organizaţiei se stabileşte prin Norme specifice elaborate de conducerea naţională şi aprobate de Comitetul Executiv Naţional al PSD.

 

 

Secţiunea a 2-a

Pierderea sau încetarea calităţii de membru

 

Articolul 9

Pierderea calităţii de membru al organizaţiei PSD Diaspora se produce prin demisie, radiere sau excludere, astfel:

 1. demisia are loc în baza şi la data depunerii cererii, ca expresie a voinţei liber exprimate de persoana în cauză,
 2. radierea se face în caz de transfer la una din organizaţiile PSD din ţară sau în caz de deces;

 

 

Secţiunea a 3-a

Drepturile membrilor

 

Articolul 10

Membrii organizaţiei PSD Diaspora au următoarele drepturi:

 1. să-şi exprime liber opinia, în cadru organizat, cu privire la activitatea şi proiectele organizaţiei şi referitor la activitatea organelor sale de conducere;
 2. să fie informaţi cu privire la activitatea organelor de conducere ale organizaţiei PSD Diaspora de la toate nivelurile;
 3. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale organizaţiei PSD Diaspora;
 4. să propună şi să fie propuşi de către organizaţia PSD Diaspora candidaţi pe listele electorale ale partidului, în condiţiile Statutului PSD şi ale legii;
 5. să participe la adoptarea hotărârilor în cadrul organizaţiei PSD Diaspora, potrivit competenţelor stabilite în prezentul Regulament;
 6. să beneficieze de susţinerea organizaţiei PSD Diaspora şi a partidului în faţa atacurilor şi presiunilor politice injuste, de orice fel;
 7. să participe la şedinţele în care se discută probleme legate de persoana şi activitatea sa.

 

Secţiunea a 4-a

Îndatoririle membrilor

 

Articolul 11

Membrii organizaţiei PSD Diaspora au următoarele îndatoriri:

 1. să cunoască şi să respecte Statutul partidului, Programul Politic al PSD şi Regulamentulorganizaţiei PSD Diaspora;
 2. să acţioneze pentru înfăptuirea obiectivelor organizaţiei PSD Diaspora;
 3. să contribuie la formarea şi promovarea unui mod de lucru democratic prin acceptarea plurarismului de idei şi a diversităţii opiniilor exprimate în mod liber, în cadrul organizat al organizaţiei PSD Diaspora, prin respectarea hotărârilor majorităţii şi a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale organizaţiei PSD Diaspora şi să asigure aplicarea lor;
 4. să participe la şedinţele şi activităţile organizate de către organizaţia PSD Diaspora;
 5. să nu exprime în public, în numele organizaţiei PSD Diaspora, păreri ce contravin hotărârilor organizaţiei sau orientărilor politice ale PSD.

 

 

Secţiunea a 5-a

Sancţiuni şi recompense

 

Articolul 12

Membrilor organizaţiei PSD Diaspora care au săvârşit abateri de la prevederile Regulamentului organizaţiei sau ale Statutului PSD, ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii organizaţiei, li se aplică, în funcţie de gravitatea acestora, una din următoarele sancţiuni:

 1. avertisment, sancţiune pentru membrul organizaţiei, adoptată de către Biroul organizaţiei din care face parte sau sancţiune pentru membrul organizaţiei care ocupă o funcţie în cadrul organizaţiei, adoptată de organul de conducere din care face parte;
 2. suspendare pe timp limitat ori revocare din funcţia deţinută în organizaţie, sancţiune propusă de organul de conducere din care face parte şi aprobată de conducerea ierarhic superioară;
 3. excludere, sancţiune propusă de conducerea organizaţiei din care persoana face parte sau de organul de conducere în care acesta deţine o funcţie şi hotărâtă de Biroul Permanent Central al organizaţiei;

 

Articolul 13

Sancţiunile prevăzute de Articolul 12 se hotărăsc cu votul majorităţii membrilor organelor competente.

 

Articolul 14

(1) Sancţiunea poate fi contestată, în termen de 5 zile de la data adoptării Hotărârii, la Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală a PSD.

(2) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei, hotărârea de sancţionare nu produce efecte.

 

Articolul 15

Membrii organizaţiei cu activitate deosebită şi recunoscută, de la toate nivelurile, pot fi nomializaţi pentru a primi distincţiile, premiile şi recompensele instituite de organizaţia PSD Diaspora sau propuşi pentru a primi distincţiile atribuite de Partidul Social Democrat, în conformitate cu prevederile Statutului PSD.

 

 

C A P I T O L U L III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

 

Articolul 16

Organizaţia PSD diaspora se constituie din:

 1. organizaţii locale – la nivelul localităţilor;
 2. organizaţii teritoriale – la nivelul statelor.

 

 

Articolul 17

Organele de conducere ale organizaţiei PSD Diaspora, de la toate nivelurile, sunt alese în mod democratic, prin vot liber exprimat. Procedura de vot se stabileşte prin decizia fiecărui organ de conducere în cadrul căruia se exercită votul.

 

Articolul 18

Activitatea în cadrul organizaţiei PSD Diaspora are la bază următoarele principii generale:

 1. libertatea de exprimare a fiecărui membru în interiorul organizaţiei;
 2. egalitatea membrilor în privinţa accesului la funcţii, în baza valorii individuale;
 3. adoptarea deciziei în baza votului liber exprimat;
 4. solidaritatea membrilor;
 5. unitatea organizaţiei:
 6. disciplina şi responsabilitatea membrilor în respectarea şi aplicarea deciziilor adoptate;
 7. fermitate în apărarea valorilor social-democrate şi a Programului naţional al partidului.

 

Articolul 19

Între structurile organizatorice ale organizaţiei PSD Diaspora sunt stabilite relaţii de ierarhie, fiecare organizaţie având autonomie în cadrul competenţelor stabilite prin prezentul Regulament.

 

 

Articolul 20

Organele de conducere ale organizaţiei PSD Diaspora, de la toate nivelurile, îşi desfăşoară activitatea în prezenţa majorităţii membrilor acestora, dacă prezentul Regulament nu prevede altfel.

 

Articolul 21

(1) Hotărârile organelor de conducere ale organizaţiei PSD Diaspora se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă prezentul Regulament nu prevede altfel.

(2) Hotărârile adoptate sunt obligatorii, indiferent de poziţia exprimată prin vot; hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare sunt obligatorii pentru organele şi organizaţiile componente.

 

Secţiunea a 2-a

Organizaţia locală

 

Articolul 22

(1) Organizaţia locală se constituie cu un număr de minim 7 membri ai PSD;

(2) Organizaţia locală cuprinde totalitatea membrilor organizaţiei PSD Diaspora de pe raza unei localităţi.

 

Articolul 23

Organele de conducere ale organizaţiei locale sunt Adunarea Generală şi Biroul organizaţiei.

 

Articolul 24

(1) Adunarea generală a organizaţiei locale se desfăşoară, de regulă, bianual, iar pentru alegeri anual, fiind convocată de către Biroul organizaţiei sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei, precum şi la solicitarea organului ierarhic superior din cadrul structurii organizaţiei PSD Diaspora.

(2) Adunarea generală a organizaţiei locale are următoarele atribuţii:

 1. alege la doi ani Biroul organizaţiei şi aprobă Raportul de activitate al acestuia;
 2. adoptă Programul anual de acţiune al organizaţiei;
 3. dezbate problemele cu care se confruntă comunitatea română din localitatea respectivă;
 4. dezbate probleme de interes pentru membri şi adoptă măsuri de organizare a unor manifestări specifice;
 5. desemnează delegaţii la Conferinţa organizaţiei teritoriale în baza normei de reprezentare stabilite de Biroul teritorial;

(3) La Adunarea Generală a organizaţiei locale sunt convocaţi pentru a participa toţi membrii înscrişi, invitaţii stabiliţi de Biroul organizaţiei, precum şi reprezentanţi ai conducerii teritoriale a organizaţiei.

(4) Numărul membrilor Biroului se stabileşte prin decizia Adunării generale a organizaţiei.

(5) La cererea Biroului sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor ori la solicitarea organului ierarhic superior din cadrul conducerii teritoriale a organizaţiei PSD Diaspora, poate fi convocată Adunarea generală extraordinară.

 

Articolul 25

(1) Biroul organizaţiei locale este ales anual, se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar şi este alcătuit din: preşedinte, 1- 2 vicepreşedinţi, secretar şi 3-5 membri, aleşi de Adunarea generală a organizaţiei.

(2) Numărul membrilor Biroului se stabileşte prin decizia Adunării Generale a organizaţiei.

(3) Biroul organizaţiei locale se întruneşte la convocarea preşedintelui sau la iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi, precum şi la solicitarea organelor de conducere teritoriale.

(4) Biroul organizaţiei locale are următoarele atribuţii:

 1. coordonează activitatea organizaţiei locale între Adunările Generale;
 2. organizează activitatea de evidenţă a membrilor la nivel local şi se preocupă de atragerea de noi membri;
 3. urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi informează permanent membrii asupra activităţilor sale;
 4. mobilizează membrii organizaţiei pentru participarea la activităţile proprii sau la manifestările organizate de conducerea organizaţiei teritoriale sau de conducerea centrală a organizaţiei;
 5. adoptă măsuri pentru susţinerea şi desfăşurarea campaniei electorale a PSD pe raza localităţii în care activează organizaţia;
 6. adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către membri a Programului Politic al PSD;
 7. organizează activităţi şi întruniri politice pentru membrii organizaţiei;
 8. asigură dezvoltarea şi respectarea democraţiei interne şi crează condiţiile pentru consultarea periodică a membrilor organizaţiei asupra problemelor importante de pe agenda organizaţiei;
 9. informează periodic, conducerea teritorială a organizaţiei cu privire la activitatea organizaţiei;
 10. îndeplineşte alte atribuţii derivate din prevederile prezentului Regulament.

 

Articolul 26

Preşedintele organizaţiei locale coordonează şi răspunde de activitatea organizaţiei, conduce activitatea Biroului si reprezintă organizaţia în faţa oficialităţilor din localitate.

 

Secţiunea a 3-a

Organizaţia teritorială

 

Articolul 27

Organizaţia teritorială cuprinde totalitatea organizaţiilor locale constituite la nivelul unui stat.

 

Articolul 28

Organele de conducere ale organizaţiei teritoriale sunt: Conferinţa organizaţiei şi Biroul teritorial.

 

 

Articolul 29

(1) Conferinţa organizaţiei se desfăşoară anual, fiind convocată de către Biroul teritorial.

(2) La cererea Biroului sau a cel puţin 1/3 din numărul organizaţiilor locale ori la solicitarea conducerii centrale a organizaţiei, poate fi convocată Conferinţa extraordinară.

(3) Conferinţa de alegeri se desfăşoară o dată la doi ani.

(4) La Conferinţă participă delegaţii organizaţiilor locale, invitaţi stabiliţi de Biroul teritorial, reprezentanţi ai conducerii centrale a organizaţiei PSD Diaspora, precum şi reprezentanţi ai organelor naţionale de conducere ale partidului.

(5) Conferinţa organizaţiei are următoarele atribuţii:

 1. alege Preşedintele şi Biroul teritorial al organizaţiei;
 2. aprobă Rapoartele de activitate ale organismelor de conducere;
 3. adoptă anual Programul de acţiune al organizaţiei;
 4. alege delegaţii la Conferinţa organizaţiei centrale a PSD Diaspora în baza normei de reprezentare stabilite de Biroul Permanent Central al PSD Diaspora;
 5. desemnează candidaţii pentru organele centrale ale organizaţiei;
 6. dezbate problemele cu care se confruntă comunitatea românească din statul respectiv;
 7. analizează activitatea organizaţiilor locale componente.

(6) Conferinţa stabileşte numărul de membri ai Biroului teritorial al organizaţiei.

 

Articolul 30

(1) Biroul organizaţiei teritoriale, se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar şi este alcătuit din: preşedinte, 2-3 vicepreşedinţi, secretar şi 5-7 membri.

(2) Numărul membrilor Biroului se stabileşte prin hotărârea Conferinţei organizaţiei.

(3) Biroul organizaţiei se întruneşte la convocarea preşedintelui sau la iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi, precum şi la solicitarea organelor centrale de conducere ale organizaţiei.

(4) La şedinţele Biroului pot participa, fără drept de vot, parlamentarii români şi europarlamentarii PSD, membri ai PSD, precum şi alţi invitaţi.

(5) Biroul teritorial al organizaţiei are următoarele atribuţii:

 1. coordonează activitatea organizaţiei între şedinţele Conferinţei;
 2. organizează activitatea de evidenţă a membrilor la nivel teritorial şi se preocupă de înfiinţarea a noi organizaţii locale;
 3. urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Conferinţei şi informează permanent organizaţiile locale asupra activităţilor sale;
 4. mobilizează membrii organizaţiei pentru participarea la activităţile proprii sau la manifestările organizate de conducerea centrală a organizaţiei PSD Diaspora;
 5. adoptă măsuri pentru susţinerea şi desfăşurarea campaniei electorale a PSD în cadrul comunităţilor româneşti, pe raza statului în care activează organizaţia;
 6. organizează activităţi de instruire şi pregătire a membrilor;
 7. asigură dezvoltarea şi respectarea democraţiei interne şi creează condiţiile pentru consultarea periodică a membrilor organizaţiei asupra problemelor importante de pe agenda organizaţiei;
 8. informează, periodic, conducerea centrală a organizaţiei PSD Diaspora cu privire la activitatea organizaţiei;
 9. îndeplineşte alte atribuţii derivate din prevederile prezentului Regulament.

 

Articolul 31

Preşedintele organizaţiei teritoriale are următoarele atribuţii:

 1. coordonează şi răspunde de activitatea organizaţiei;
 2. conduce lucrările Conferinţei şi activitatea Biroului teritorial;
 3. reprezintă organizaţia la nivelul organelor centrale de conducere;
 4. reprezintă organizaţia în relaţiile cu instituţiile şi oficialităţile de la nivelul statului respectiv, precum şi în relaţiile cu alte organizaţii politice sau organizaţii neguvernamentale.

 

 

 

C A P I T O L U L IV

ORGANELE CENTRALE DE CONDUCERE

 

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

 

Articolul 32

Organele naţionale de conducere ale organizaţiei PSD Diaspora sunt:

 1. Conferinţa organizaţiei PSD Diaspora;
 2. Comitetul Executiv Central;
 3. Biroul Permanent Central;
 4. Preşedintele;
 5. Secretarul general;
 6. Vicepreşedinţii;

 

 

Secţiunea a 2-a

Conferinţa organizaţiei PSD Diaspora

 

Articolul 33

Conferinţa organizaţiei PSD Diaspora este organul suprem de conducere.

 

Articolul 34

La Conferinţa organizaţiei PSD Diaspora participă delegaţii aleşi de organizaţiile locale, conform normei de reprezentare stabilită de Comitetul Executiv Central, invitaţi stabiliţi de Biroul Permanent Central, precum şi reprezentanţi ai conducerii naţionale a PSD.

 

Articolul 35

(1) Conferinţa organizaţiei PSD Diaspora se convoacă o dată la patru ani, de către Comitetul Executiv Central.

(2) La cererea Biroului sau a cel puţin 1/3 din numărul organizaţiilor teritoriale, ori la solicitarea conducerii naţionale a PSD, poate fi convocată Conferinţa extraordinară.

 

Articolul 36

(1) Pentru desfăşurarea statutară a lucrărilor Conferinţei organizaţiei PSD Diaspora este necesară prezenţa a 2/3 din totalul delegaţilor aleşi.

(2) Dacă cvorumul nu este întrunit, se stabileşte data unei noi convocări, cu majoritatea voturilor delegaţilor prezenţi, însă nu mai devreme de 30 zile de la prima convocare.

(3) Conferinţa convocată, în aceste condiţii, este întrunită regulamentar cu participarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al delegaţilor.

 

Articolul 37

Delegaţii prezenţi aleg o comisie de validare a lucrărilor, compusă din 5 membri, care stabileşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Regulament pentru desfăşurarea Conferinţei organizaţiei PSD Diaspora.

 

Articolul 38

Conferinţa organizaţiei PSD Diaspora are următoarele atribuţii:

 1. alege şi revocă preşedintele, secretarul general şi vicepreşedinţii;
 2. adoptă Rapoartele de activitate ale organelor centrale de conducere;
 3. dezbate şi adoptă Programul organizaţiei PSD Diaspora;
 4. adoptă şi modifica Regulamentul de organizare şi funcţionare al organizaţiei PSD Diaspora, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi;
 5. adoptă Rezoluţii cu privire la principalele teme de actualitate privind situaţia românilor din diaspora.

 

Articolul 39

Conferinţa organizaţiei PSD Diaspora stabileşte numărul de membri ai Comitetului Executiv Central şi numărul de vicepreşedinţi.

 

Articolul 40

Ordinea de zi a Conferinţei organizaţiei PSD Diaspora se stabileşte de Comitetul Executiv Central şi se comunică organizaţiilor teritoriale cu cel puţin 30 de zile înainte de data Conferinţei.

 

 

 

Articolul 41

Toate hotărârile Conferinţei organizaţiei PSD Diaspora se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi, cu excepţia celor pentru care prezentul Regulament prevede un alt cvorum .

 

 

Secţiunea a 3-a

Comitetul Executiv Naţional

 

Articolul 42

(1) Comitetul Executiv Central al organizaţiei PSD Diaspora se constituie din: membrii Biroului Permanent Central şi membrii aleşi de Conferinţă.

(2) Şedinţa Comitetului Executiv Central se desfăşoară în prezenţa majorităţii simple din numărul membrilor acestuia şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(3) Comitetul Executiv central se întruneşte anual sau ori de câte ori este necesar la convocarea preşedintelui organizaţiei PSD Diaspora, a Biroului Permanent central, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi ori la solicitarea conducerii naţionale a PSD.

 

Articolul 43

Comitetul Executiv Central are următoarele atribuţii:

 1. coordonează întreaga activitate a organizaţiei între Conferinţele organizaţiei PSD Diaspora;
 2. propune încheierea unor convenţii de colaborare cu organizaţii similare politice sau neguvernamentale;
 3. asigură informarea operativă a organizaţiilor teritoriale cu privire la activitatea curentă a organizaţiei;
 4. verifică modul de administrare a patrimoniului pus la dispoziţia organizaţiei PSD Diaspora, de către PSD;
 5. îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Regulament.

 

 

Secţiunea a 4-a

Biroul Permanent Central

 

Articolul 44

(1) Biroul Permanent Central se constituie din: preşedinte, vicepreşedinţi şi secretar general; la şedinţele Biroului Permanent Central pot participa, în calitate de invitaţi: parlamentarii şi europarlamentarii PSD, membri ai conducerii naţionale a PSD.

(2) Şedinţa Biroului Permanent Central se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar la convocarea preşedintelui organizaţiei PSD Diaspora, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi ori la solicitarea conducerii naţionale a PSD.

 

Articolul 45

Biroul Permanent Central al organizaţiei PSD Diaspora are următoarele atribuţii:

 1. coordonează activitatea curentă la nivel central;
 2. adoptă hotărâri cu privire la organizarea internă a organizaţiei;
 3. organizează activitatea de evidenţă a membrilor PSD Diaspora la nivel central;
 4. stabileşte responsabilităţi pentru acoperirea Birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate cu membri ai PSD;
 5. urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Comitetului Executiv Central şi informează permanent organizaţiile teritoriale asupra activităţilor sale;
 6. coordonează şi adoptă măsuri pentru susţinerea şi desfăşurarea campaniei electorale a PSD pentru comunităţile româneşti din străinătate;
 7. propune Comitetului Executiv Central dizolvarea Birourilor organizaţiilor teritoriale, pentru încălcări grave ale prevederilor Statutului PSD sau ale Regulamentului organizaţiei PSD Diaspora şi stabileşte măsuri pentru organizarea de noi alegeri la nivelul organizaţiei respective;
 8. informează, periodic, conducerea naţională a PSD cu privire la activitatea organizaţiei;
 9. îndeplineşte alte atribuţii derivate din prevederile prezentului Regulament.

 

 

Secţiunea a 5-a

Preşedintele

 

Articolul 46

Preşedintele organizaţiei este ales prin vot, de către Conferinţa organizaţiei PSD Diaspora, pentru unmandat de 4 ani.

 

Articolul 47

Preşedintele are următoarele atribuţii:

 1. conduce şi coordonează activitatea Biroul Permanent Central şi a Comitetului Executiv Central;
 2. reprezintă organizaţia în raporturile cu organele naţionale de conducere ale PSD;
 3. conduce şedinţele Conferinţei organizaţiei PSD Diaspora, ale Comitetului Executiv Central şi şedinţele Biroului Permanent Central;
 4. reprezintă organizaţia PSD Diaspora în cadrul şedinţelor Comitetului Executiv Naţional al PSD;
 5. numeşte un număr de nouă secretari executivi la propunerea secretarului general;
 6. prezintă periodic conducerii PSD rapoarte şi analize asupra activităţilor organizaţiei;
 7. îndeplineşte orice alte atribuţii, care decurg din prezentul Regulament.

 

 

Secţiunea a 6-a

Secretarul General

 

Articolul 48

Secretarul General al organizaţiei PSD Diaspora este ales prin vot de Conferinţă, pentru un mandat de patru ani.

 

 

Articolul 49

Secretarul General are următoarele atribuţii:

 1. conduce serviciile organizatorice şi administrative în cadrul sediului central al organizaţiei;
 2. organizează activitatea de comunicare internă;
 3. organizează activitatea de evidenţă a membrilor şi de arhivare a documentelor organelor de conducere centrale;
 4. conduce, în lipsa preşedintelui, şedinţele Comitetului Executiv Central, precum si ale Biroul Permanent Central;
 5. îndeplineşte orice alte atribuţii, care decurg din prezentul Regulament.

 

 

Secţiunea a 7-a

Vicepreşedinţii

 

Articolul 50

Vicepreşedinţii sunt aleşi prin vot secret de Conferinţa organizaţiei PSD Diaspora, pentru un mandat de patru ani.

 

Articolul 51

Vicepreşedinţii au următoarele atribuţii:

 1. coordonează direcţii pe domenii de activitate;
 2. coordonează activitatea organizaţiilor teritoriale în baza responsabilităţilor stabilite prin hotărârea Biroului Permanent Central;
 3. îndeplinesc atribuţii specifice preşedintelui sau secretarului general, prin mandat;

 

 

C A P I T O L U L V

DISPOZIŢII FINALE

 

Articolul 52

Prezentul Regulament este adoptat de Conferinţa organizaţiei PSD Diaspora şi intră în vigoare la data validării lui de către Comitetul Executiv Naţional al PSD.