Documente

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE
Secțiunea 1

Denumirea, semnul permanent, semnul electoralși sediul central al partidului
Articolul 1

Denumirea partidului este Partidul Social Democrat, iar denumirea prescurtată este PSD.
Articolul 2

(1) Semnul permanent al Partidului Social Democrat este reprezentarea grafică a trei boboci de trandafir ce au la baza tulpinilor înscrisă denumirea prescurtată a partidului – PSD.

(2) Fondul semnului permanent al partidului este roșu, iar reprezentarea grafică a celor trei trandafiri este înscrisă într-un patrulater, având culoarea albă.

(3) Reprezentarea grafică, alb-negru și color, a semnului permanent este parte integrantă a prezentului Statut (Anexa 1).

(4) Semnul permanent al partidului este inscripționat pe toate însemnele și documentele oficiale, precum și pe materiale de promovare ale PSD, în aranjamentele grafice aprobate de conducerea partidului.
Articolul 3

(1) Semnul electoral al partidului este, de regulă, semnul permanent.

(2) Schimbarea sau modificarea semnului electoral se realizează în conformitate cu prevederile statutare și dispozițiile legale.
Articolul 4

Drapelul partidului este roșu și are inscripționat în centru semnul permanent.
Articolul 5

Imnul Partidului Social Democrat se aprobă de către Comitetul Executiv Național, la propunerea Biroului Permanent Național.
Articolul 6

Sediul central al partidului este în municipiul București, Şoseaua Kiseleff nr. 10, sector 1.
Secțiunea a 2-a

Definirea, scopurile și obiectivele partidului
Articolul 7

PSD este persoană juridică de drept public, asociație cu caracter politic, care contribuie la exercitarea voinței politice a cetățenilor, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituție.
Articolul 8

(1) Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern și progresist, un partid național cu vocație europeană, membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuatorul tradiției social-democrației românești.

(2) Partidul Social Democrat promovează doctrina social-democrată.

(3) Partidul Social Democrat este un partid deschis care se adresează, prin întreaga sa activitate politică, tuturor categoriilor sociale, cetățenilor care consideră munca și creativitatea elemente fundamentale ale existenței și formării personalității.

(4) Partidul Social Democrat promovează competiția internă în structurile de partid, ale administrației publice centrale sau locale, precum și în Parlament, și propune acei membri care au demonstrat o pregătire profesională necontestată, îndeplinesc criteriile de selecție statutare și respectă normele stabilite prin decizii sau hotărâri ale organelor de conducere ale PSD.
Articolul 9

(1) Partidul Social Democrat promovează și susține statul de drept, democratic și social în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic, reprezintă valori supreme în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și a idealurilor Revoluției din Decembrie 1989.

(2) Partidul Social Democrat militează pentru respectarea suveranității naționale, a independențeiși a unității statului, a integrității teritoriale a României, a ordinii de drept și a principiilor democrației constituționale.

(3) Partidul Social Democrat promovează valorile și interesele naționale, contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidați în alegeri și la constituirea unor autorități publice și stimulează participarea cetățenilor la scrutinuri, potrivit legii.

(4) Partidul Social Democrat acționează pentru respectarea Constituției României și a legilor țării, a formei republicane de guvernământ, promovează principiul separării puterilor în stat și militează pentru asigurarea unor raporturi corecte între individ, societatea civilă și stat.
Articolul 10

Partidul Social Democrat urmărește numai obiective politice, în conformitate cu Statutul PSD și Programul Politic al partidului, astfel:

(1) Susține că proprietatea privată stă la baza economiei de piață, fiind expresia economică a liberei inițiative a cetățeanului; consideră că proprietatea privată este un factor esențial al progresului economic general și al bunăstării individuale; se pronunță pentru dimensionarea rațională, pe criterii de eficiență, a proprietății publice și private a statului.

(2) Susține restructurarea și modernizarea economiei naționale pentru realizarea economiei sociale de piață, precum și continuarea reformei în administrația publică centrală și locală, subordonată intereselor cetățenilor; militează pentru promovarea descentralizării în economie și administrația publică și pentru concretizarea rolului social activ al statului, ca forță de echilibru în societate.

(3) Elaborează și susține programe care să asigure realizarea reformei economice și sociale, a echității sociale exprimate prin egalitatea șanselor pentru toți cetățenii țării, promovarea și afirmarea valorilor umane.

(4) Elaborează și susține programe concrete de protecție socială și de asigurare a locurilor de muncă pentru categoriile defavorizate, aplicând imperativul justiției sociale; promovează solidaritatea umană, spiritul comunitar de întrajutorare, respectul persoanei și al familiei, în vederea creșterii coeziunii sociale și a unor relații de respect între cetățean și instituțiile statului.

(5) Promovează dezvoltarea învățământului, cercetării, științei și culturii, a bisericii și tradițiilor sale condiții esențiale ale progresului general al țării și ale spiritualității românești și universale.

(6) Recunoaște și susține rolul femeii în familie și în societate, egalitatea de șanse între femei și bărbați și promovează accesul la reprezentare proporțională a femeilor în toate funcțiile și structurile sale politice.

(7) Promovează programe și acțiuni care pun în valoare pregătirea și competențele tinerilor.

(8) Acționează pentru ocrotirea sănătății și protecția mediului.

(9) Apără drepturile și libertățile omului; respectă dreptul la identitate culturală, lingvistică, religioasă și etnică al cetățenilor români aparținând minorităților naționale; combate și condamnă extremismul de orice fel, manifestările de rasism, șovinism, separatism etnic sau teritorial.

(10) Susține strategia de afirmare și de apărare a intereselor României în structurile europene, euroatlantice și internaționale; promovează politica externă a statului consacrată dezvoltării relațiilor cu toate statele, îndeosebi cu țările vecine;

(11) Recunoaște valorile și principiile promovate de Partidul Socialiștilor Europeni, de Internaționala Socialistă și militează pentru aplicarea acestora în viața social politică românească; colaborează și întreține relații cu partide sau organizații social-democrate sau de altă orientare politică democratică.
Capitolul II

MEMBRII PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT
Secțiunea 1

Calitatea de membru
Articolul 11

Poate deveni membru al Partidului Social Democrat, pe baza liberei adeziuni, orice cetățean român care, potrivit Constituției, are drept de vot fără deosebire de rasă, naționalitate, etnie, religie, sex, avere sau origine socială și care îndeplinește următoarele condiții:

(1) A împlinit vârsta de 18 ani.

(2) Recunoaște Statutul PSD și Programul Politic al partidului.

(3) Are o conduită profesională, morală și politică corespunzătoare intereselor țării și ale partidului.
Articolul 12

Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot deveni membri ai PSD și pot constitui grupe sau organizații de partid, cu respectarea legislației statului pe teritoriul căruia se află.
Articolul 13

Pot deveni membri ai PSD, în aceleași condiții ca și cetățenii români, cetățenii Uniunii Europene care nu dețin cetățenie română, dar au domiciliul în România.
Articolul 14

(1) Solicitarea dobândirii calității de membru al PSD se realizează prin completarea și depunerea Adeziunii care cuprinde principalele date de identitate ale persoanei, precizări exprese cu privire la apartenența sa politică prezentă sau anterioară și a Fișei de înscriere în partid.

(2) Formularele tipizate ale Adeziunii și Fișei de înscriere se stabilesc prin norme metodologice.

(3) Adeziunea și Fișa de înscriere în partid, completate de către solicitant, vor fi discutate și aprobate, după caz, în prima ședință a Biroului Organzației locale, ulterioară datei înregistrării acestora.

(4) În măsura în care Adeziunea și Fișa de înscriere în partid nu sunt discutate în prima ședință a Biroului Organizației locale, acestea sunt considerate aprobate tacit.

(5) Calitatea de membru se dobândește la data adoptării hotărârii de admitere a Adeziunii, sau după data primei ședințe a Biroului Organizației locale, ulterioară depunerii solicitării, în măsura în care Adeziunea și Fișa de înscriere nu au fost supuse analizei și dezbaterii.

(6) O copie a documentelor de aderare va fi transmisă organizației județene a PSD, în vederea centralizării, arhivării și completării evidenței membrilor la nivel de județ, precum și pentru trasmiterea datelor de identificare a membrilor de partid către Secretariatul general al PSD, în scopul centralizării acestora la nivel național.

(7) În conformitate cu prevederile legale, dobândirea calității de membru al PSD constituie demisie de drept din orice altă formă de asociere politică.
Articolul 15

(1) Solicitarea dobândirii calității de membru al PSD se poate adresa și on-line, prin completarea Fișei de înscriere în format electronic de pe web site-ul oficial al PSD.

(2) Solicitarea on-line se transmite, de regulă, de către cetățenii români care au domiciliul sau reședința în străinătate sau de către persoanele cu posibilități limitate de deplasare la sediul organizației.

(3) Secretarul executiv al organizației locale a PSD are obligația de a contacta solicitantul, în termen de cel mult 7 zile de la data primirii aplicației on-line, pentru demararea procedurilor de înscriere în partid, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.
Articolul 16

Atestarea apartenenței la Partidul Social Democrat se face în baza carnetului de membru, eliberat pentru fiecare persoană care a dobândit calitatea de membru și a fost înregistrată în evidența membrilor de partid.
Articolul 17

Membrii de partid sunt înscriși în Registrul de Evidență a membrilor PSD de la nivelul fiecărei organizații locale a partidului, acesta putând fi realizat atât în format scriptic, cât și electronic, în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de către Secretariatul general al PSD.
Articolul 18

La nivel județean și de sector se organizează și funcționează Registrul Județean/Sector de Evidență a membrilor PSD, bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toți membrii de partid din organizația județeană/sector și principalele date de identificare ale acestora. Evidența membrilor de partid și centralizarea datelor în cadrul Registrului Județean/Sector de Evidență a membrilor PSD se realizează de către secretarul executiv al organizației județene/de sector a PSD, în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de către Secretariatul general al PSD.
Articolul 19

La nivel central, se organizează și funcționează Registrul Național de Evidență a membrilor PSD, bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toți membrii partidului și principalele date de identificare ale acestora. Evidența membrilor de partid și centralizarea datelor în cadrul Registrului Național de Evidență a membrilor de partid se realizează de către Secretariatul general al PSD.
Articolul 20

În conformitate cu prevederile legale, organizațiile PSD de la toate nivelurile sunt obligate să-și actualizeze evidența membrilor de partid în fiecare an pre-electoral.
Articolul 21

(1) La schimbarea domiciliului sau a reședinței într-o altă localitate sau sector, după caz, membrii PSD vor informa conducerea organizației locale din care fac parte, în vederea întocmirii documentelor de transfer către organizația locală a PSD constituită în unitatea administrativ-teritorială în care își au noul domiciliu, respectiv reședința.

(2) Transferul către o altă organizație locală a PSD poate fi solicitat și din alt motiv decât cel prevăzut la alin. (1), în situații bine întemeiate. Cererea de transfer este supusă aprobării atât Biroului organizației locale din care face parte membrul de partid, cât și Biroului organizației locale la care membrul solicită să fie transferat, cu informarea celor două organizații județene sau cu informarea organizațiilor de sector ale municipiului București, după caz.

(3) Transferul membrului de partid de la o organizație de bază, constituită pe raza teritorială a unei secții de votare către o altă organizație de bază se solicită în scris și motivat. Solicitarea este aprobată de Biroul organizației locale respective.
Articolul 22

În conformitate cu prevederile legale, dobândirea sau pierderea calității de membru al PSD nu crează privilegii sau restrângeri în exercitarea drepturilor cetățenești.
Articolul 23

Nu pot fi membri ai Partidului Social Democrat:

(1) Persoanele lipsite de drepturi electorale, cu excepția celor precizate la art. 13.

(2) Persoanele cărora le este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetățenești sau, prin Constituție sau lege, le este interzisă asocierea politică.

(3) Persoanele care au suferit condamnări pentru trădarea intereselor țării, pentru infracțiuni săvârșite cu violență sau pentru alte fapte antisociale grave.

(4) Persoanele compromise moral și politic.

(5) Persoanele care promovează violența, ideologia fascistă, anarhismul, rasismul, șovinismul, separatismul etnic sau teritorial și orice alte idei ori acțiuni extremiste sau contrare intereselor naționale, drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
Articolul 24

Membrii de partid care au atribuții sau activități politice permanente, precum și membrii de partid care se implică activ și constant în activitatea curentă sau electorală a partidului, sunt militanți ai PSD.
Articolul 25

(1) Cetățenii români, precum și persoanele prevăzute la Art. 13, care nu au calitatea de membru al PSD, dar sunt de acord cu principiile și Programul Politic al partidului, pot să solicite dobândirea calității de simpatizant al PSD și să participe la acțiunile și manifestările organizate de partid.

(2) Simpatizanții PSD sunt înscriși în Registrul Național de Evidență a simpatizanților PSD, bază de date realizată în format electronic, organizată în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de Secretariatul general al PSD.
Articolul 26

(1) Cetățenii români, precum și persoanele prevăzute la Art. 13, care doresc să se implice și să susțină acțiunile PSD, pe baza consimțământului liber exprimat, pot solicita dobândirea calității de voluntar, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Voluntarii desfășoară activități de interes public și civic inițiate de PSD în domenii precum: asistență și servicii sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitare, culturale, artistice, educative, de învățământ, științifice, umanitare, religioase, filantropice, sportive, de protecție a mediului, sociale și comunitare ș.a.

(3) În conformitate cu prevederile legale, voluntarii pot încheia cu organizațiile locale, județene, ale sectoarelor municipiului București ale PSD, a organizației PSD Diaspora și a PSD Republica Moldova, convenții cu titlu gratuit.

(4) Voluntarii sunt înscriși în Registrul PSD de Evidență a voluntarilor, bază de date realizată în format electronic, organizată în conformitate cu Normele Metodologice stabilite de Secretariatul general al PSD.
Secțiunea a 2-a

Pierderea sau încetarea calității de membru
Articolul 27

(1) Calitatea de membru al Partidului Social Democrat se pierde prin demisie, radiere, excludere sau înscriere în alt partid.

(2) Demisia se înregistrează la sediul organizației locale și intră în vigoare la data depunerii cererii, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză. Înscrierea într-un alt partid politic sau declararea ca independent ori neafiliat politic se consideră demisie de drept din PSD.

(3) Radierea se face în situația în care se constată că, ulterior dobândirii calității de membru de partid, persoana se află într-una din situațiile de incompatibilitate prevăzute la Art. 23, precum și în caz de deces.

(4) Excluderea din partid se hotărăște în conformitate cu prevederile statutare.
Articolul 28

(1) Calitatea de membru al Partidului Social Democrat încetează prin autosuspendare, decizie personală luată în situația în care calitatea de membru de partid a acestuia devine incompatibilă cu o funcție sau cu o demnitate publică pe care urmează să o ocupe.

(2) La revenirea în partid, în urma încetării situației de incompatibilitate, perioada de autosuspendare va fi considerată vechime în partid.
Secțiunea a 3-a

Drepturile și obligațiile membrilor
Articolul 29

Membrii Partidului Social Democrat au următoarele drepturi:

(1) Să aibă inițiativă politică și posibilitatea examinării acesteia într-un cadru organizat, să își exprime liber opiniile cu privire la opțiunile politice ale partidului, la activitatea organelor de conducere ale acestuia și a reprezentanților partidului în organele autorităților publice.

(2) Să fie informați cu privire la activitatea organelor de conducere ale partidului, precum și a reprezentanților partidului în organele autorităților publice.

(3) Să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale partidului la diferite niveluri, conform prevederilor statutare.

(4) Să propună și să fie propuși candidați pe listele electorale ale partidului în condițiile legii; să fie recomandați pentru ocuparea unor funcții în administrația publică locală și centrală, cu respectarea condițiilor legale, prevederilor statutare și a criteriilor stabilite de partid pentru acele funcții.

(5) Să devină activiști ai Partidului Socialiștilor Europeni (PES).

(6) Să participe la luarea hotărârilor în cadrul organizațiilor Partidului Social Democrat, potrivit competențelor stabilite în Statut.

(7) Să fie consultați periodic în problemele politice, economice, sociale sau organizatorice fundamentale, iar opiniile majoritar exprimate să determine adoptarea deciziilor.

(8) Să beneficieze de susținerea politică a partidului și a organelor sale de conducere, precum și de consultanță juridică în fața atacurilor și presiunilor politice injuste.

(9) Să participe la ședințele în care se discută problemele legate de persoana și activitatea lor.

(10) Să aibă inițiative legislative, administrative sau politice în condițiile legii și să ceară examinarea acestora în cadrul organizației sau organului de conducere din care fac parte.

(11) Să se autosuspende din partid sau din funcția deținută în cadrul acestuia ori din funcțiile politice sau administrative obținute prin susținere politică, în următoarele situații principale: funcția publică obținută este incompatibilă cu calitatea de membru; este cercetat pentru comiterea unei infracțiuni pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva sa. La expirarea perioadei de autosuspendare, în cazul revenirii în partid, acestora li se recunoaște continuitatea vechimii în partid.

(12) Să demisioneze din partid în orice moment, cu efect imediat.

(13) Să se adreseze forurilor de partid în orice probleme de interes public sau politic.

(14) Să folosească dreptul de a se apăra și să poată contesta hotărârile organelor competente care îl privesc, în conformitate cu prevederile statutare și procedurile stabilite prin hotărârile organelor de conducere ale partidului.
Articolul 30

Membrii Partidului Social Democrat au următoarele obligații:

(1) Să militeze pentru unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea și independența statului național român, precum și pentru ridicarea prestigiului României în lume.

(2) Să cunoască și să respecte Statutul Partidului Social Democrat și Programul Politic al partidului.

(3) Să acționeze pentru realizarea obiectivelor și Programului Politic al partidului.

(4) Să contribuie la formarea și promovarea unui mod de lucru democratic prin acceptarea pluralismului de idei și diversității opiniilor exprimate în mod liber, în cadrul organizat al partidului, prin respectarea hotărârilor majorității și a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale partidului și să asigure aplicarea și respectarea acestora.

(5) Să participe cu regularitate la Adunările generale ale organizației de partid și la celelalte activități organizate de aceasta.

(6) Să nu exprime în public, în numele partidului, păreri care contravin politicii și strategiei partidului sau hotărârilor sale.

(7) Să respecte disciplina de partid și caracterul confidențial al unor documente sau informații de partid.

(8) Să militeze pentru păstrarea și întărirea unității partidului.

(9) Să dovedească, în întreaga lor activitate, corectitudine și moralitate, să nu aducă daune imaginii și prestigiului partidului.

(10) Să acționeze în vederea creșterii influenței partidului în societate și a atragerii de noi membri în rândurile acestuia.

(11) Să informeze permanent conducerea organizațiilor de partid din care fac parte sau conducerea centrală a partidului, după caz, cu privire la activitățile desfășurate în cadrul Parlamentului României, Parlamentului European și în cadrul structurilor administrației publice centrale sau locale.

(12) Să își îndeplinească cu corectitudine atribuțiile care derivă din funcția ocupată în structurile de conducere ale partidului, să manifeste interes față de cererile și petițiile adresate de membrii PSD și să se preocupe de soluționarea acestora.

(13) Să plătească cotizația de membru al partidului.
Secțiunea a 4-a

Sancțiuni și recompense
Articolul 31

Membrilor Partidului Social Democrat care au săvârșit abateri de la prevederile Statutului ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii partidului li se aplică, în funcție de gravitatea acestora, una din următoarele sancțiuni:

(1) Avertisment, sancțiune pentru membrul de partid adoptată de către Biroul organizației locale din care face parte sau sancțiune pentru membrul de partid care ocupă o funcție în cadrul organelor de conducere ale partidului de la toate nivelurile, adoptată de organul de conducere respectiv.

(2) Suspendare pe timp limitat din funcția pe care o deține în cadrul unui organ de conducere a partidului, sancțiune propusă de organul de conducere din care face parte și aprobată prin hotărâre a conducerii ierarhic superioară.

(3) Retragerea sprijinului politic, permanent sau temporar, pentru funcțiile de parlamentar, europarlamentar, președinte al Consiliului Județean Administrativ, primar, viceprimar, precum și pentru funcțiile numite în cadrul autorităților administrației publice centrale sau locale, pentru care a beneficiat de susținerea politică a partidului, sancțiune propusă de Biroul organizației locale din care face parte și aprobată prin hotărâre a Biroului Permanent Național al partidului sau propusă de Biroul Permanent Național și aprobată prin hotărâre a Comitetului Executiv Național, în situații excepționale. Sancțiunea de retragere a sprijinului politic pentru consilierii județeni și consilierii locali se hotărăște de către Biroul Permanent al organizației județene sau al organizației municipiului București, după caz.

(4) Excludere, sancțiune aplicată membrului de partid prin hotărâre a Biroului organizației locale din care acesta face parte. Membrul de partid care deține o funcție în cadrul organelor de conducere ale partidului de la nivelul organizației PSD de pe raza teritorială a secției de votare, precum și de la nivelul organizației locale poate fi exclus, la propunerea organului de conducere din care face parte, de către organul de conducere ierarhic superior.

5) Suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni din calitatea de membru al partidului, sancțiune aplicată de către Biroul organizației locale (centru de vot, comună, oraș, municipiu) unde este înregistrat.
Articolul 32

Sancțiunile prevăzute la Art. 31, alin. 4) și 5) se aplică în mod corespunzător membrilor Birourilor Permanente ale organizațiilor județene, de sector și a municipiul București, exclusiv de către Comitetul Executiv Național prin hotărâre adoptată cu 2/3 din membrii săi.
Articolul 33

Sancțiunile prevăzute de Art. 31 se hotărăsc cu votul majorității membrilor organelor competente.
Articolul 34

(1) Hotărârea de sancționare adoptată de către organele competente la nivelul organizațiilor locale de la nivelul județului poate fi contestată în termen de 15 zile la Comisia județeană / de sector de Etică, Integritate și Arbitraj, respectiv la Comisia municipală de Etică, Integritate și Arbitraj a PSD București pentru toate hotărârile de sancționare adoptate de organele de conducere ale organizațiilor PSD de la toate nivelurile municipiului București.

(2) Hotărârea de sancționare adoptată de către organele competente la nivelul organizațiilor județene ale PSD și a municipiului București, poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj.

(3) Comisiile analizează contestațiile și confirmă sau infirmă sancțiunea aplicată către organul de conducere care a adoptat hotărârea de sancționare. Împotriva hotărârilor Comisiilor se poate face recurs în termen de 15 zile de la comunicare, acțiune adresată organului statutar ierarhic superior, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

(4) Comisiile de Etică, Integritateși Arbitraj pot fi sesizate de organele de conducere sau de membrii de partid de la nivelurile de competență respective sau se pot sesiza din oficiu, în legătură cu abaterile grave săvârșite de membri sau structuri ale conducerii de partid, propunând în consecință măsuri sau sancțiuni supuse adoptării de către organele competente.

(5) Membrii Comisiilor pot fi sancționați numai de către membrii comisiei din care fac parte, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

(6) Până la soluționarea definitivă a contestației, hotărârea de sancționare produce efecte depline. Dacă o contestație a fost admisă, organele de conducere ale organizației locale, județene sau organele de conducere la nivel național au obligația repunerii în toate drepturile a membrului PSD sancționat în mod nestatutar. Repunerea în toate drepturile se realizează în maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării hotărârii de admitere a contestației.
Articolul 35

Solicitarea pentru reprimire în partid pentru persoanele care au fost sancționate cu excludere sau și-au pierdut calitatea de membru prin înscrierea în alte partide, poate fi luată în dezbatere și aprobată de conducerea organizației după trecerea unui termen de minim un an de la data excluderii sau a pierderii calității de membru.
Articolul 36

(1) Membrii PSD cu activitate deosebită și recunoscută în cadrul organizațiilor PSD de la toate nivelurile pot fi nomializați pentru a primi distincțiile, premiile și recompensele instituite de Partidul Social Democrat.

(2) În acest sens, la nivel central, se constituie Comisia de propuneri pentru acordarea distincțiilor PSD.

(3) Modul de organizare și funcționare a Comisiei se realizează în conformitate cu normele metodologice stabilite de Secretariatul general al PSD.
Secțiunea a 5-a

Consultarea membrilor
Articolul 37

(1) În scopul dezvoltării democrației de partid și pentru identificarea problemelor prioritare ale partidului la nivel național, regional sau local și a soluțiilor politice pentru includerea acestora în Programul Politic și electoral, în Programul de Guvernare sau legislativ, precum și în Statutul partidului, se poate proceda la consultarea membrilor de partid prin referendum intern sau prin dezbateri și vot în structurile de conducere.

(2) Procedurile concrete de consultare a membrilor de partid sunt reglementate prin norme stabilite în condițiile prezentului Statut.

(3) Obiectivele consultării membrilor de partid pot fi teme de actualitate politică, socială sau economică, priorități ale Programului Politic sau electoral, precum și teme legate de Programul de Guvernare și Statutul PSD, chestiuni legate de decizii politice majore, desemnarea candidaturilor pentru diferite funcții sau orice alte subiecte de interes.

(4) Rezultatele consultării membrilor PSD trebuie să se regăsească în hotărârile luate de către organele de conducere competente ale partidului.
Secțiunea a 6-a

Consultarea cetățenilor
Articolul 38

Pentru o mai bună cunoaștere și soluționare a programelor și proiectelor politice, inițiativelor guvernamentale, politicilor publice și a candidaturilor, se va face o consultare a cetățenilor, periodic.
Secțiunea a 7-a

Codul de Etică și Conduită al membrilor PSD
Articolul 39

Imaginea PSD este dată de calitatea activităților membrilor săi, bazată pe respectarea unor valori fundamentale la care aderă (integritate, profesionalism, prioritatea interesului public, obiectivitate, deschidere și transparență, bună credință, confidențialitate) și a unor principii care trebuie să ne guverneze comportamentul (supremația legii, comportamentul etic, profesionalism, prioritatea interesului public, loialitate față de partid, egalitate de șanse și tratament, nediscriminare etc.).
Secțiunea a 8-a

Departamentul Național al Resursei Umane a Partidului Social Democrat (DNRU)
Articolul 40

Membrii DNRU, la nivel național se vor afla sub coordonarea Secretariatului general al PSD, iar la nivel județean, vor fi numiți de președinții de organizații județene și se vor afla în coordonarea secretarilor executivi ai organizațiilor județene ale partidului.
Secțiunea a 9-a

DIRECȚIA de Gestiune a Carierei Politice (DGCP)
Articolul 41

(1) DGCP va funcționa în cadrul Departamentul de Resurse Umane în baza unor norme de gestiune a carierei, elaborate de Departamentul de Resurse Umane și aprobate de Biroul Permanent Național al PSD.

(2) DGCP, la nivel național va fi sub coordonarea Biroul Permanent Național, iar la nivel județean va fi sub coordonarea Biroului Permanent Județean.
Capitolul III

ORGANIZAȚII TERITORIALE
Secțiunea 1

Principii de organizare
Articolul 42

Partidul Social Democrat este organizat și funcționează, potrivit legii, pe criteriul administrativ teritorial, cuprinzând:

a) grupa de membri de partid;

b) organizația pe raza teritorială a secției de votare;

c) organizația locală: comunală, orășenească, municipală, centru de votare la nivelul sectoarelor municipiului București;

d) organizația județeană și organizația de sector;

e) organizația municipiului București.
Articolul 43

Organizațiile Partidului Social Democrat, de la toate nivelurile, au autonomie în organizarea și desfășurarea activității politice.
Articolul 44

În cadrul organizațiilor PSD se pot constitui structuri interne ale partidului cu activități și obiective specifice unei anumite categorii socio-profesionale.
Articolul 45

(1) Forurile și organele de conducere ale PSD de la toate nivelurile își desfășoară activitatea în prezența majorității simple a membrilor acestora, dacă prezentul Statut nu prevede altfel.

(2) În cadrul forurilor și organelor de conducere ale PSD de la toate nivelurile hotărârile și deciziile sunt adoptate cu votul majorității simple a membrilor, dacă prezentul Statut nu prevede altfel.

(3) Organele de conducere ale partidului de la toate nivelurile adoptă hotărârile sau deciziile, de regulă, prin procedura votului deschis.

(4) Organele de conducere ale partidului de la toate nivelurile sunt alese prin vot secret.

(5) Hotărârile adoptate de organele de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru membrii acestora, indiferent de poziția exprimată prin vot.

(6) Hotărârile forurilor și organelor de conducere, adoptate în limitele competențelor statutare, sunt obligatorii pentru toți membrii de partid și structurile aflate sub coordonarea acestora.
Articolul 46

(1) Un membru al PSD poate ocupa concomitent cel mult două funcții în cadrul organelor de conducere ale partidului de la diferite niveluri, astfel încât membrii de partid care îndeplinesc funcția de președinte al organizației județene, de sector sau a municipiului București nu vor putea dobândi decât cel mult o funcție în structurile naționale și nu pot îndeplini alte funcții în cadrul structurilor de conducere ale organizațiilor locale. Vicepreședinții PSD nu pot ocupa concomitent funcția de Președinte al organizației județene.

(2) Funcțiile în cadrul structurilor de conducere ale PSD, de la toate nivelurile, sunt stabilite prin prevederile prezentului Statut și centralizate în Nomenclatorul funcțiilor PSD, prin norme metodologice.

(3) Funcțiile de conducere în organizațiile Partidului Social Democrat de la nivel local, județean și al municipiului București, pot fi ocupate numai de membrii partidului care au domiciliul, reședința sau locul de muncă în unitățile administrativ-teritoriale respective.
Articolul 47

(1) În organele de conducere se asigură, pe cât posibil, reprezentarea tuturor categoriilor sociale.

(2) În organele de conducere ale partidului, de la toate nivelurile, sunt reprezentate organizațiile PSD în funcție de numărul membrilor, al activității politice și al rezultatelor obținute în alegeri de către acestea.

(3) În organele de conducere ale partidului de la toate nivelurile reprezentarea femeilor va fi în procent de cel puțin 30%, a tinerilor în procent de cel puțin 20% și a pensionarilor în procent de cel puțin 10% din numărul membrilor organelor de conducere.

(4) La toate nivelurile, președinții structurilor interne de tineret, femei, pensionari și aleși locali ale PSD, reprezentantul PES Activists România și reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat protocol la nivel național, fac parte de drept din Biroul organizației și sunt asimilați funcției de vicepreședinte al organizației PSD corespunzătoare.
Articolul 48

(1) Membrii de partid pot să aleagă și să fie aleși după 3 luni de la obținerea calității de membru de partid.

(2) Membrii partidului își pot depune candidatura pentru orice funcție de conducere, cu respectarea criteriilor și condițiilor precizate în prezentul Statut.

(3) Membrii de partid care își depun candidatura pentru funcții de conducere trebuie să dovedească experiență politică, profesionalism, atașament pentru valorile social-democrației, comportament social și politic apreciat de comunitate, spirit de solidaritate și respect pentru colegii de partid și pentru membrii comunității din care fac parte.
Articolul 49

(1) Norma de reprezentare pentru participarea la Conferințele organizațiilor județene, de sector și a municipiului București, precum și pentru participarea la Congresul partidului este stabilită în baza unei formule care ia în considerare numărul de membri, rezultatele electorale ale organizațiilor PSD.

(2) Formula de calcul a Normei de reprezentare se aprobă de către Comitetul Executiv Județean, respectiv de către Comitetul Executiv Național.
Secțiunea a 2-a

Organizația PSD de pe raza teritorială a secției de votare
Articolul 50

Organizația de bază a PSD este organizația constituită pe raza teritorială a unei secții de votare și are un număr de cel puțin 20 de membri.
Articolul 51

Structurile de conducere ale organizației PSD de pe raza teritorială a secției de votare sunt: Adunarea generală a membrilor acesteia și Biroul organizației.
Articolul 52

(1) Adunarea generală a organizației PSD de pe raza teritorială a secției de votare este forul de conducere al organizației și se desfășoară de regulă trimestrial, la convocarea Biroului organizației.

(2) Adunarea generală de alegeri a organizației PSD de pe raza teritorială a secției de votare se desfășoară o dată la doi ani.

(3) Adunarea generală se constituie din toți membrii organizației PSD de pe raza teritorială a secției de votare.

(4) Adunarea generală extraordinară a organizației PSD de pe raza teritorială a secției de votare se convoacă la solicitarea Biroului organizației, la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor organizației sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare.
Articolul 53

Adunarea generală de pe raza teritorială a secției de votare are următoarele atribuții:

(1) Dezbate și aprobă programul anual de acțiuni al organizației.

(2) Aprobă raportul de activitate a Biroului organizației.

(3) Aprobă candidații organizației pentru funcții în cadrul organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD.

(4) Propune dintre membri săi candidați pentru funcții în cadrul administrației publice locale.

(5) Alege și revocă membrii Biroului organizației de pe raza teritorială a secției de votare.

(6) Alege, delegații la Conferința organizației locale.
Articolul 54

(1) În cadrul organizației PSD de pe raza teritorială a secției de votare se pot constitui grupe de partid la nivelul zonelor de acțiune politică și electorală organizate, de regulă, pe străzi sau grupuri de străzi, blocuri, cartiere, sate, cătune ș.a., alcătuite din minim 5 membri.

(2) În situația în care, la nivelul secției de votare nu există organizație a PSD, se poate constitui o grupă de partid, până la constituirea acesteia.

(3) Grupa de partid își alege un coordonator, militant al PSD, care asigură conducerea activităților grupei și legătura operativă cu Biroul organizației de pe raza teritorială a secției de votare sau cu Biroul organizației locale, în cazul în care nu există organizație PSD la nivelul secției de votare.

(4) Grupa de partid desfășoară activitățile specifice, stabilite prin Hotărârea Biroului organizației PSD de pe raza teritorială a secției de votare sau a organizației locale, după caz, și asigură mobilizarea membrilor de partid pentru participarea la acțiuni.

(5) Membrii grupei de partid se întrunesc de regulă lunar, pentru a dezbate aspecte concrete ale comunității, pentru a hotărî asupra activității curente și anual, pentru alegerea coordonatorului.
Articolul 55

(1) Biroul organizației PSD de pe raza teritorială a secției de votare este organul de conducere între două Adunări generale și se întrunește bilunar sau de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi.

(2) Din Biroul organizației de pe raza teritorială a secției de votare fac parte următorii membri aleși: președinte, secretar și 1 3 membri.

(3) Din Biroul organizației PSD de pe raza teritorială a secției de votare fac parte, de drept, liderii structurilor interne de la nivelul organizației (TSD, OFSD, OPSD, LAL), precum și reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat protocol la nivel național.

(4) Membrii Biroului organizației PSD de pe raza teritorială a secției de votare sunt aleși pentru un mandat de doi ani, în baza candidaturilor individuale.

(5) Numărul membrilor Biroului organizației PSD de pe raza teritorială a secției de votare se stabilește de către Biroul organizației PSD sau Comitetul Executiv al organizatiei locale, în funcție de numărul de membrii ai organizației, și este validat de Adunarea generală a organizației de la nivelul secției de votare.
Articolul 56

Biroul organizației de pe raza teritorială a secției de votare a PSD are următoarele atribuții:

(1) Coordonează activitatea grupelor de partid și a militanților care au atribuții sau responsabilități în cadrul acestora.

(2) Organizează activități pentru informare a cetățenilor cu privire la doctrina social democrată și Programul Politic al PSD.

(3) Adoptă măsuri în vederea cunoașterii de către membrii de partid a Statutului PSD și a Programului Politic al partidului, a hotărârilor organelor ierarhic superioare de partid.

(4) Se preocupă permanent pentru atragerea de noi membri de partid în cadrul organizației.

(5) Organizează acțiuni cu caracter civic sau social în zona teritorială a secției de votare.

(6) Supune dezbaterii membrilor de partid principalele probleme cu care se confruntă cetățenii domiciliați în raza teritorială a secției de votare și propune organizației locale soluții pentru rezolvarea acestora.

(7) Ține evidența membrilor de partid și coordonează activitatea militanților PSD la nivelul secției de votare.

(8) Coordonează campaniile electorale ale PSD la nivelul teritorial al secției de votare.

(9) Duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale și ale organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD.

(10) Informează periodic Biroul organizației locale și coordonatorii grupelor de partid asupra acțiunilor și activităților organizației, precum și cu privire la hotărârile proprii.

(11) Propune Adunării generale candidații organizației pentru organele de conducere ale PSD ierarhic superioare.

(12) Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile Adunării generale sau ale Biroului organizației locale.
Secțiunea a 3-a

Organizația locală a PSD
Articolul 57

(1) Organizația locală a PSD se constituie din totalitatea organizațiilor și grupelor de partid de la nivelul secțiilor de votare de pe raza unei unități administrativ teritoriale (comună, oraș, municipiu).

(2) Organizațiile PSD de la nivelul secțiilor de votare de pe raza teritorială a unui centru de votare al sectorului municipiului București constituie organizație locală a PSD.
Articolul 58

(1) Organizația locală a PSD are obligația să promoveze, la nivel local, Programul Politic al PSD, precum și principiile, valorile și obiectivele social-democrației.

(2) Organizația locală a PSD elaborează și adoptă poziții în legătură cu aspectele esențiale ale dezvoltării economice, sociale și culturale ale localității respective, ale modernizării infrastructurii și ale celorlalte aspecte ale vieții colectivităților respective.

(3) Organizația locală a PSD organizează și conduce campaniile politice și electorale ale PSD la nivelul de constituire al acesteia.
Articolul 59

Structurile de conducere ale organizației locale sunt:

(1) Adunarea generală sau Conferința organizației locale, după caz;

(2) Comitetul Executiv al organizației locale, după caz;

(3) Biroul organizației locale.
Articolul 60

(1) Adunarea generală sau Conferința organizației locale, după caz, este forul de conducere al organizației.

(2) Adunarea generală se convoacă, de regulă, pentru organizațiile locale de la nivelul centrului de votare din cadrul sectorului municipiului București, precum și pentru organizațiile locale comunale și orășenești.

(3) Conferința se convoacă, de regulă, pentru organizațiile municipale sau pentru organizațiile locale cu un număr mare de membri de partid și cu un număr mare de organizații pe secții de votare.

(4) Adunarea generală se constituie din toți membrii organizației; Conferința se constuie din delegați aleși în Adunările generale ale organizațiilor de la nivelul secțiilor de votare.
Articolul 61

(1) Adunarea generală sau Conferința organizației locale este forul de conducere al organizației și se întrunește, de regulă, semestrial, la convocarea Biroului organizației.

(2) Adunarea generală sau Conferința de alegeri a organizației locale se desfășoară o dată la patru ani.

(3) Adunarea generală sau Conferința extraordinară a organizației locale se convoacă la solicitarea Biroului organizației, la cererea a cel puțin 1/3 din numărul organizațiilor PSD de pe raza teritorială a secțiilor de votare sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare.

(4) Adunarea generală sau Conferința extraordinară a organizației locale se convoacă pentru exercitarea atribuțiilor statutare, precum și pentru următoarele situații: alegerea sau revocarea președintelui, alegerea sau revocarea membrilor sau completarea Biroului; desemnarea delegaților la Conferința extraordinară a organizației județene sau de sector, după caz, sau pentru analiza rezultatelor obținute în urma alegerilor.
Articolul 62

Adunarea generală sau Conferința organizației locale are următoarele atribuții:

(1) dezbate și aprobă Raportul de activitate a Biroului organizației și programul de activitate pentru perioada următoare;

(2) alege și revocă președintele și membrii Biroului organizației locale;

(3) alege delegații la Conferința județeană sau de sector, după caz;

(4) aprobă candidații organizației pentru funcții în cadrul organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD;

(5) aprobă candidații propuși de organizațiile de pe raza teritorială a secțiilor de votare pentru funcții în cadrul administrației publice locale;

(6) propune candidații organizației pentru funcții în cadrul administrației publice locale de la nivelul județului/sectorului, după caz;

(7) aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra execuției acestuia;

(8) adoptă hotărâri, în limita competențelor sale, pentru realizarea Programului Politic al Partidului Social Democrat.
Articolul 63

(1) Biroul organizației locale este organul de conducere al organizației în intervalul dintre Adunările generale sau Conferințele organizației, respectiv între ședințele Comitetului Executiv al organizației municipale, după caz, și se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi.

(2) Membrii Biroului organizației locale sunt aleși pentru un mandat de doi ani, în baza candidaturilor individuale.
Articolul 64

(1) Din Biroul organizației locale fac parte următorii membri aleși :

a) la nivelul organizației pe centru de votare în cadrul sectorului municipiului București: președinte, 1 2 vicepreședinți, secretar executiv și 3 -5 membri;

b) la nivelul organizației comunale: președinte, 1 3 vicepreședinți, secretar executiv și 3 5 membri;

c) la nivelul organizației orășenești: președinte, 3 5 vicepreședinți, secretar executiv și 5 7 membri;

d) la nivelul organizației municipale: președinte, președinte executiv, 5 7 vicepreședinți, secretar executiv și 7 9 membri;

(2) Numărul membrilor Biroului organizației locale se stabilește de către Comitetul Executiv al organizației județene sau de sector, în funcție de numărul de membri și numărul de organizații constituite la nivelul secțiilor de votare și este validat de Adunarea generală sau Conferința organizației locale.
Articolul 65

(1) Din Biroul organizației locale fac parte de drept liderii structurilor interne de la nivelul organizației (TSD, OFSD, OPSD, LAL), reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat protocol la nivel național, precum și primarul / viceprimarii localității, membri ai organizației de la nivelul organizațiilor locale din comună, oraș sau municipiu.

(2) La ședințele Biroului organizației locale de la nivelul comunei, orașului sau municipiului, participă fără drept de vot parlamentarii și consilierii județeni ai PSD, membri ai organizației, în cazul în care nu fac parte din Birou.
Articolul 66

Biroul organizației locale are următoarele atribuții:

(1) Ccoordonează și îndrumă activitatea organizațiilor PSD constituite pe raza teritorială a secțiilor de votare.

(2) Organizează acțiuni și manifestări cu caracter politic, cultural, educativ, civic ș.a., în conformitate cu programul de activitate aprobat de Adunarea generală sau Conferința organizației locale, după caz.

(3) Organizează întruniri pentru informarea cetățenilor cu privire la acțiunile, doctrina social democrată și Programul Politic al PSD, asigură consultanță pe diferite probleme de interes comunitar și organizează sistemul de relații cu publicul.

(4) Supune dezbaterii membrilor de partid principalele probleme cu care se confruntă cetățenii domiciliați în localitate și propune reprezentanților PSD din administrația publică locală soluții pentru rezolvarea acestora;

(5) Analizează activitatea primarului, viceprimarilor și a consilierilor locali, membri ai PSD.

(6) Mobilizează membrii de partid, militanții și simpatizanții la activitățile organizate.

(7) Implică voluntarii în acțiunile organizației locale, în conformitate cu prevederile art. 26.

(8) Informează periodic Birourile organizațiilor constituite pe raza teritorială a secțiilor de votare și conducerea ierarhic superioară cu privire la activitățiile desfășurate și hotărârile adoptate.

(9) Analizează și hotărăște asupra contestațiilor cu privire la dobândirea calității de membru de partid.

(10) Realizează evidența membrilor de partid și a militanților la nivelul organizației locale.

(11) Realizează și centralizează evidența simpatizanțiilor PSD la nivel local.

(12) Transmite organizației ierarhic superioare copia documentelor de aderare la PSD în vederea centralizării și înregistrării datelor membrilor de partid în Registrul Județean / Sector de evidență a membrilor.

(13) Administrează patrimoniul organizației și realizează inventarul la nivelul organizației locale.

(14) Gestionează fondurile organizației și coordonează activitatea de încasare a cotizației de membru și a celorlalte surse de finanțare în conformitate cu Normele Metodologice ale PSD și prevederile legislației în vigoare.

(15) Decide asupra cheltuielilor curente, organizatorice sau administrative.

(16) Organizează, din proprie inițiativă sau la solicitarea organelor de partid ierarhic superioare, sondaje de opinie, prelucrează rezultatele acestora și le transmite operativ organelor de conducere ale partidului competente să ia decizii.

(17) Asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor proprii sau ale organelor de partid ierarhic superioare.

(18) Sancționează sau propune, după caz, sancționarea membrilor de partid, la nivel de comună, oraș, municipiu.

(19) Adoptă poziții publice asupra hotărârilor și inițiativelor autorităților administrației publice locale, la nivel de comună, oraș, municipiu.

(20) Organizează și coordonează campaniile electorale ale partidului în localitate / pe raza teritorială a centrului de votare.

(21) Duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale sau Conferinței, după caz, precum și ale organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD.

(22) Informează periodic organele de conducere ierarhic superioare asupra acțiunilor și activităților organizației, precum și cu privire la hotărârile proprii.

(23) Hotărăște asupra contestațiilor la hotărârile sau deciziile organelor de conducere ale organizațiilor constituite pe raza teritorială a secțiilor de votare.

(24) Hotărăște asupra sancționării membrilor Birourilor organizațiilor constituite pe raza teritorială a secțiilor de votare, la nivel de comună, oraș, municipiu.

(25) Hotărăște asupra dizolvării organizațiilor constituite pe raza teritorială a secțiilor de votare, la nivel de comună, oraș, municipiu;

(26) Propune Adunării generale sau Conferinței, după caz, candidații organizației pentru organele de conducere ale PSD, ierarhic superioare.

(27) Propune Adunării generale sau Conferinței, după caz, candidații pentru funcții în cadrul administrației publice locale și centrale, la nivel de comună, oraș, municipiu.

(28) Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile Adunării generale sau Conferinței, după caz, ale Biroului Permanent al organizației județene sau, după caz, ale Biroului Permanent al organizației de sector/al municipiului București.
Articolul 67

(1) La nivelul organizațiilor locale ale PSD din municipii se constituie Comitetul Executiv al organizației locale.

(2) Comitetul Executiv al organizației municipale coordonează activitatea organizației în intervalul dintre Conferințele acesteia și se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, a Biroului organizației sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi.
Articolul 68

Comitetul Executiv al organizației municipale se constituie din: președintele și membrii Biroului organizației, președinții organizațiilor constituite pe raza teritorială a secțiilor de votare, consilierii municipali, parlamentarii, președintele sau vicepreședinții Consiliului Județean Administrativ, primarul, viceprimarii, consilierii locali și județeni, membri ai organizației.
Articolul 69

Comitetul Executiv al organizației municipale are următoarele atribuții:

(1) Analizează activitatea organizației în perioada dintre întrunirile Conferinței municipale.;

(2) Adoptă hotărâri cu privire la activitatea organizației.

(3) Înființează comisii de analiză și control a activității organizației.

(4) Stabilește strategia electorală pentru alegerile organizate la nivelul municipiului.

(5) Stabilește atribuțiile membrilor Biroului organizației.

(6) Stabilește strategia de acțiune politică a organizației la nivelul municipiului.

(7) Încheie alianțe politice sau alianțe electorale în conformitate cu decizia Comitetului Executiv Național.

(8) Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile Conferinței municipale sau ale organelor de conducere ierarhic superioare.

(9) Adoptă statul de funcții pentru personalul propriu salarizat la propunerea Biroului organizației.
Articolul 70

Președintele organizației locale este ales, pentru un mandat de patru ani, de către toți membrii de partid ai organizației și are următoarele atribuții:

(1) Coordonează activitatea organizației locale și conduce ședințele organelor de conducere ale acesteia.

(2) Asigură respectarea și aplicarea hotărârilor Biroului, ale Comitetului Executiv, după caz, și ale organelor de conducere ierarhic superioare.

(3) Reprezintă organizația în relațiile cu alte organizații politice sau neguvernamentale, pe plan local.

(4) Semnează actele oficiale ale organizației, în limita competențelor.
Articolul 71

Vicepreședinții Biroului organizației locale au următoarele atribuții:

(1) Coordonează domenii de activitate și programe specifice.

(2) îndrumă activitatea organizatorică și politică a organizațiilor de la nivelul secțiilor de votare.

(3) coordonează și răspund de buna desfășurare a acțiunilor organizate la nivelul localității.

(4) îndeplinesc alte atribuții, în conformitate cu hotărârile Biroului organizației.
Articolul 72

Secretarul executiv al organizației locale are următoarele atribuții:

(1) coordonează activitățile organizatorice și administrative;

(2) coordonează activitatea de evidență a membrilor de partid;

(3) organizează activitatea de planificare a întrunirilor și acțiunilor organizației;

(4) constituie Arhiva de documente a organizației;

(5) coordonează activitatea secretariatului executiv la nivelul organizației municipale;

(6) îndeplinește alte atribuții, în conformitate cu hotărârile Biroului organizației.
Articolul 73

Trezorierul organizației locale are următoarele atribuții:

(1) coordonează activitatea de încasare și gestionare a cotizației;

(2) conduce activitatea financiar contabilă și gestionează fondurile organizației, asigurând legalitatea utilizării acestora;

(3) coordonează activitatea de inventariere și conservare a bunurilor din patrimoniu;

(4) întocmește periodic rapoarte cu privire la activitatea financiar -contabilă a organizației.
Articolul 74

Membrii Biroului organizației locale au atribuții stabilite prin hotărârile Biroului sau, după caz, ale Comitetului Executiv al organizației municipale, la propunerea președintelui organizației.
Secțiunea a 4-a

Organizația județeană a PSD și a sectorului municipiului București
Articolul 75

(1) Organizația județeană a PSD se constituie din totalitatea organizațiilor locale ale PSD de la nivelul județului.

(2) Organizațiile PSD de la nivelul centrelor de votare de pe raza teritorială a unui sector al municipiului București constituie organizația de sector a PSD, structură de partid corespondentă cu organizația județeană.
Articolul 76

(1) Organizația județeană a PSD și a sectorului municipiului București promovează Programul Politic al PSD, principiile, valorile și obiectivele social-democrației la nivelul județului / sectorului municipiului București.

(2) Organizația județeană a PSD și a sectorului municipiului București elaborează și adoptă poziții în legătură cu aspectele esențiale ale dezvoltării județului / sectorului și ia atitudine față de problemele cetățenești sau ale comunității, în general.

(3) Organizația județeană a PSD și a sectorului municipiului București organizează și conduce campaniile politice și electorale ale PSD la nivelul județului / sectorului municipiului București.
Articolul 77

Organele de conducere ale organizației județene / sector sunt:

(1) Conferința organizației județene / sector;

(2) Comitetul Executiv al organizației județene / sector;

(3) Biroul Permanent al organizației județene / sector;
Articolul 78

(1) Conferința organizației județene / de sector este forul de conducere al organizației, se constituie din delegați aleși de Adunările generale sau Conferințele organizațiilor locale ale PSD și se întrunește de regulă anual, la convocarea Comitetului Executiv Județean / de Sector.

(2) Conferința de alegeri a organizației se desfășoară o dată la patru ani.
Articolul 79

(1) Conferința extraordinară a organizației județene/de sector se convoacă la solicitarea Comitetului Executiv al organizației județene / de sector, la cererea a cel puțin 1/3 din numărul organizațiilor locale ale PSD sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare.

(2) Conferința extraordinară a organizației județene / de sector se convoacă pentru exercitarea atribuțiilor statutare, precum și pentru următoarele situații: validarea sau revocarea președintelui organizației, alegerea sau revocarea președintelui executiv și a vicepreședinților; pentru stabilirea delegaților și a candidaților la Congresul extraordinar al PSD și pentru analiza rezultatelor obținute în urma alegerilor la nivelul județului.

(3) Conferința extraordinară a organizației de sector se convoacă pentru exercitarea atribuțiilor statutare precum și pentru următoarele situații: validarea sau revocarea președintelui organizației, alegerea sau revocarea președintelui executiv și vicepreședinților; pentru stabilirea delegaților și a candidaților la Conferința Extraordinară a organizației PSD a municipiului București și pentru analiza rezultatelor obținute în urma alegerilor la nivelul sectorului.

(4) Conferința Extraordinară a organizației județene se constituie din: membrii Comitetului Executiv Judeţean, membrii Comisiei județene de Etică, Integritate și Arbitraj, membrii Comisiei județene de Control Financiar Intern, parlamentarii, europarlamentarii, primarii, viceprimarii și consilierii județeni ai PSD, membri ai organizației.

(5) Conferința extraordinară a organizației de sector se constituie din: membrii Comitetului Executiv de sector, primarul, viceprimarul și consilierii locali de sector ai PSD, membri ai organizației.
Articolul 80

Conferința organizației județene / de sector are următoarele atribuții:

(1) analizează și hotărăște asupra activității desfășurate de Comitetul Executiv al organizației județene / de sector de la Conferința precedentă și aprobă programul pentru perioada următoare;

(2) aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra execuției acestuia;

(3) validează și revocă președintele, alege și revocă președintele executiv si vicepreședinții organizației județene;

(4) aprobă rapoartele de activitate ale Comisiei județene de Etică, Integritate și Arbitraj și ale Comisiei județene de Control Financiar Intern;

(5) alege delegații la Congresul PSD;

(6) aprobă candidații organizației pentru funcții în cadrul organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD;

(7) aprobă candidații propuși de organizațiile locale pentru funcții în cadrul administrației publice locale;

(8) propune candidații organizației pentru funcții în cadrul administrației publice centrale și pentru alegerile parlamentare, respectiv candidați pentru funcții în cadrul administrației publice la nivelul municipiului București, după caz;

(9) adoptă hotărâri, în limita competențelor sale, pentru realizarea Programului Politic al Partidului Social Democrat;

(10) adoptă rezoluții cu privire la teme de interes la nivelul județului sau al sectorului, după caz.
Articolul 81

(1) La nivelul organizațiilor județene / de sector ale PSD se constiutie Comitetul Executiv al organizației.

(2) Comitetul Executiv al organizației județene / de sector coordonează activitatea organizației în intervalul dintre Conferințele organizației și se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, a Biroului Permanent Județean / de Sector sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi.

(3) Comitetul Executiv al organizației județene / de sector se constituie din: președinte, membrii Biroului Permanent Județean / de Sector, președinții organizațiilor locale / centrelor de votare, parlamentarii, europarlamentarii, consilierii județeni / de sector, primarul și viceprimarii municipiului reședință de județ/ai sectorului, membri ai organizației.

(4) Comitetul executiv județean / de sector a PSD are următoarele atribuții:

a) adoptă hotărâri cu privire la activitatea organizației;

b) revocă membrii Biroului Permanent Județean / de Sector și numește interimari;

c) stabilește atribuțiile membrilor Biroului Permanent al organizației;

d) aprobă statul de funcții pentru personalul propriu salarizat și, după caz, al organizațiilor locale, la propunerea Biroului Permanent Județean / de Sector;

e) alege și revocă Secretarul executiv și trezorierul organizației județene / de sector la propunerea Președintelui organizației;

f) aprobă și dezbate raportul de activitate al Biroului Permanent Județean / de Sector;

g) hotărăște asupra patrimoniului organizației, în limite stabilite de Statut și de legislația în vigoare;

h) stabilește strategia de acțiune politică a organizației la nivelul județului / sectorului;

i) coordonează activitatea departamentelor pe domenii de activitate, organizate în conformitate cu hotărârea Comitetului Executiv Național și aprobă rapoartele de activitate ale acestora;

j) analizează activitatea organizației în perioada dintre întrunirile dintre Conferințele organizației județene / de sector;

k) dezbate teme economice, politice și sociale de interes județean sau de sector;

l) adoptă măsuri pentru aplicarea hotărârilor Conferinței organizației județene / de sector și ale organelor ierarhic superioare ale PSD;

m) propune Conferinței organizației județene / de sector candidații organizației pentru organele de conducere ale PSD ierarhic superioare;

n) propune spre validare Comitetului Executiv Național candidaturi pentru alegerile parlamentare, europarlamentare și validează candidații pentru Consiliul Județean Administrativ / Local de sector;

o) stabilește strategia electorală pentru alegerile organizate la nivelul județului / sectorului;

p) coordonează politic sau analizează, după caz, activitatea reprezentanților Partidului Social Democrat în Consiliul Județean Administrativ și în serviciile deconcentrate sau, după caz, în Consiliul Local al sectorului, membri ai organizațiilor respective;

q) încheie alianțe politice sau alianțe electorale în conformitate cu decizia Comitetului Executiv Național;

r) înființează comisii de analiză și control a activității organizației;

s) hotărăște asupra sancționării membrilor Birourilor organizațiilor locale;

ș) hotărăște asupra contestațiilor la hotărârile sau deciziile organelor de conducere ale organizațiilor locale;

t) confirmă hotărârile Birourilor organizațiilor locale ale PSD de sancționare, potrivit art. 31, alin. 2), 3,) 4), 5)

ț) hotărăște asupra dizolvării organizațiilor locale;

u) alege si revocă Președintele Comisiei județeane / de sector de Etică, Integritate și Arbitraj și Comisiei județeane / de sector de Control Financiar Intern, precum și membrii acestora, potrivit prevederilor Statutului.

v) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD.
Articolul 82

(1) Biroul Permanent al organizației județene / de sector este organul de conducere al organizației în intervalul dintre întrunirile Comitetului Executiv al organizației județene / de sector și se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi.

(2) Membrii Biroului Permanent județean / de sector sunt aleși pentru un mandat de patru ani, în baza candidaturilor individuale.
Articolul 83

(1) Din Biroul Permanent județean / de sector fac parte următorii membri aleși: președinte, președinte executiv, 11-17 vicepreședinți, secretar executiv;

(2) Numărul membrilor Biroului Permanent al organizației județene / de sector se stabilește de către Comitetul Executiv Național, în funcție de numărul de membri al organizației și numărul de organizații locale, și este validat de Conferința organizației județene / de sector.
Articolul 84

(1) La lucrările Biroului Permanent al organizației județene participă cu drept de vot secretarul executiv, președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Administrativ și primarul municipiului reședință de județ, membri ai PSD și liderii structurilor interne de la nivelul organizației (TSD, OFSD, OPSD, LAL), reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat protocol la nivel județean. La lucrările Biroului Permanent al organizției județene pot participa trezorierul și alte persoane la invitația președintelui organizației.

(2) La lucrările Biroului Permanent al organizației de sector participă cu drept de vot secretarul executiv, primarul și viceprimarii de sector, membri ai PSD, liderii structurilor interne de la nivelul organizației (TSD, OFSD, OPSD, LAL), reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat protocol la nivel de sector. La lucrările Biroului Permanent al organizației de sector pot participa trezorierul și alte persoane la invitația președintelui organizației.
Articolul 85

Biroul Permanent al organizației județene/de sector are următoarele atribuții:

(1) coordonează și îndrumă activitatea organizațiilor locale ale PSD;

(2) organizează acțiunile și manifestările organizației în conformitate cu programul de activitate aprobat de Conferința județeană/de sector

(3) organizează Biroul de promovare și relațiia cu cetățenii al PSD; informează periodic Birourile organizațiilor locale și conducerea ierarhic superioară cu privire la activitățiile desfășurate și hotărârile adoptate;

(4) centralizează Evidența membrilor de partid și a militanților la nivelul organizației județene/de sector;

(5) centralizează Evidența simpatizanților PSD la nivelul organizației județene/de sector;

(6) transmite Secretariatului general al PSD datele membrilor de partid în vederea centralizării și înregistrării acestora în Registrul Național de Evidență;

(7) transmite Secretariatului executiv al Consiliului Național al PSD lista cu privire la componența membrilor de drept ai Consiliului Național din județ / municipiul București;

(8) administrează patrimoniul organizației și realizează inventarul la nivelul organizației județene / de sector;

(9) gestionează fondurile organizației și coordonează activitatea de atragere a surselor de finanțare în conformitate cu Normele Metodologice ale PSD și prevederile legislației în vigoare;

(10) decide asupra cheltuielilor curente, organizatorice sau administrative;

(11) organizează activitatea de încasare a cotizației de membru al PSD la nivelul organizației județene/de sector;

(12) organizează, din proprie inițiativă sau la solicitarea organelor de partid ierarhic superioare, sondaje de opinie, prelucrează rezultatele acestora și le transmite operativ organelor de conducere ale partidului competente să ia decizii;

(13) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor proprii sau ale organelor de partid ierarhic superioare;

(14) sancționează sau propune, după caz, sancționarea membrilor de partid;

(15) adoptă poziții publice asupra hotărârilor și inițiativelor autorităților administrației publice de la nivel județean/de sector;

(16) organizează și coordonează campaniile electorale ale partidului la nivelul județului / sectorului;

(17) duce la îndeplinire hotărârile Conferinței organizațiilor județene / de sector și ale organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD;

(18) informează periodic Biroul Permanent Național și Secretariatul general al PSD, după caz, asupra acțiunilor și activităților organizației, precum și cu privire la hotărârile proprii în cazul organizațiilor județene, respectiv Biroul Permanent al organizației județene a PSD, a municipiului București în cazul organizațiilor de sector;

(19) aprobă atribuțiile Președintelui Executiv, la propunerea președintelui organizației;

(20) analizează contestațiile la hotărârile sau deciziile organelor de conducere ale organizațiilor locale și propune Comitetului Executiv al organizației județene / de sector măsurile necesare;

(21) propune sancționarea membrilor Birourilor organizațiilor locale;

(22) propune dizolvarea organizațiilor locale;

(23) dezvoltă relații cu organizațiile teritoriale ale altor partide sau formațiuni politice, cu sindicatele și patronatele, precum și cu alte asociații;

(24) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile Conferinței și Comitetului Executiv al organizației județene / de sector, după caz, ale Biroului organizației PSD a municipiului București.
Articolul 86

Președintele organizației județene / de sector este ales prin scrutin județean / de sector la care participă toți membrii de partid din județ, pentru un mandat de patru ani și are următoarele atribuții:

(1) coordonează activitatea organizației județene / de sector și conduce ședințele organelor de conducere;

(2) asigură respectarea și aplicarea hotărârilor Biroului Permanent Județean / de Sector, ale Comitetului Executiv Județean, precum și ale organelor de conducere naționale ale partidului;

(3) reprezintă organizația în cadrul Comitetului Executiv Național al PSD, precum și la nivel de sector, în Comitetul Executiv al organizației PSD a municipiului București;

(4) reprezintă organizația la nivel de județ / de sector în relațiile cu autoritățile publice, cu alte partide și societatea civilă;

(5) semnează actele oficiale ale organizației în limita competențelor.
Articolul 87

Vicepreședinții Biroului Permanent al organizației județene / de sector au următoarele atribuții:

(1) coordonează domenii de activitate și programe specifice;

(2) îndrumă activitatea organizatorică și politică a organizațiilor locale;

(3) stabilesc, coordonează și răspund de buna desfășurare a acțiunilor organizate la nivel județean / de sector;

(4) îndeplinesc alte atribuții, în conformitate cu hotărârile Comitetului Executiv al organizației județene / de sector.
Articolul 88

Secretarul executiv al organizației județene / de sector are următoarele atribuții:

(1) conduce activitatea secretariatului executiv al organizației;

(2) coordonează activitățile organizatorice și administrative la nivel județean/de sector;

(3) coordonează activitatea de centralizare a Evidenței membrilor de partid;

(4) organizează activitatea de planificare a întrunirilor și acțiunilor organelor de conducere;

(5) constituie Arhiva de documente a organizației;

(6) îndeplinește alte atribuții, în conformitate cu hotărârile Biroului Permanent al organizației județene / de sector.
Articolul 89

(1) Secretariatul Executiv Județean / de Sector al PSD este alcătuit din 3 5 secretari având atribuții stabilite prin hotărârea Comitetului Executiv Județean / de Sector, la propunerea Secretarului Executiv al organizației.

(2) Secretarii sunt desemnați și revocați de Comitetul Executiv Județean / de Sector la propunerea Președintelui organizației județene / de sector a PSD, după consultarea Secretarului Executiv al organizației.
Articolul 90

Trezorierul organizației județene / de sector are următoarele atribuții:

(1) coordonează activitatea de încasare și gestionare a cotizației;

(2) conduce activitatea financiar contabilă și gestionează fondurile organizației județene / de sector, asigurând legalitatea utilizării acestora;

(3) coordonează activitatea de inventariere și conservare a bunurilor din patrimoniu;

(4) întocmește periodic rapoarte cu privire la activitatea finaciar -contabilă a organizației.
Articolul 91

(1) Comisia județeană / de sector de Etică, Integritate și Arbitraj este aleasă pentru un mandat de patru ani și se întrunește anual sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui comisiei sau a 1/3 din membrii acesteia.

(2) Comisia județeană / de sector de Etică, Integritateși Arbitraj este compusă din: președinte, vicepreședinte, secretar și 4 membri.

(3) Alegerea pe funcții a membrilor are loc în prima ședință a comisiei.
Articolul 92

Membrii Comisiei județene / de sector de Etică, Integritate și Arbitraj nu pot fi membri în alte organe de conducere ale partidului.
Articolul 93

Comisia județeană / de sector de Etică, Integritate și Arbitraj se organizează și funcționează în baza Regulamentului elaborat de Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj a PSD și aprobat de Comitetul Executiv Național al partidului.
Articolul 94

Comisia Județeană / de sector de Etică, Integritate și Arbitraj are următoarele atribuții:

(1) analizează și cercetează reclamațiile și sesizările primite împotriva membrilor organizației și propune soluții organelor competente, după asigurarea prealabilă a dreptului de apărare a membrului în cauză și asigurarea unor proceduri echitabile de decizie;

(2) cercetează și propune soluționarea diferendelor între membrii partidului, precum și dintre membri și organele de conducere ale partidului la nivel local și județean;

(3) cercetează și propune soluționarea diferendelor dintre organele de conducere ale partidului la nivel local și județean;

(4) soluționează contestațiile împotriva hotărârilor de sancționare a membrilor de partid, potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare;

(5) activitatea Comisiilor județene / de sector de Etică, Integritate și Arbitraj se desfășoară în baza Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj (CNEIA), Regulament elaborat de către CNEIA și aprobat de Comitetului Executiv Național, în termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentului Statut.
Articolul 95

(1) Comisia județeană / de sector de Etică, Integritate și Arbitraj prezintă rapoarte de activitate Conferinței organizației județene.

(2) Hotărârile Comisiei județene / de sector Etică, Integritate și Arbitraj pot fi atacate doar la Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj.
Articolul 96

(1) Comisia Județeană/ de sector de Control Financiar Intern este aleasă pentru un mandat de patru ani și se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui comisiei sau a 1/3 din numărul membrilor săi.

(2) Comisia Județeană / de sector de Control Financiar Intern este compusă din: președinte, vicepreședinte, secretar și 4 membri.

(3) Alegerea pe funcții a membrilor are loc în prima ședință a comisiei.
Articolul 97

Membrii Comisiei Județene / de sector de Control Financiar Intern nu pot fi membri în alte organe de conducere ale partidului.
Articolul 98

Activitatea Comisiilor Județene / de sector Control Financiar Intern se desfășoară în baza Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Naționale de Control Financiar Intern (CNCFI), Regulament elaborat de către CNCFI și aprobat de Comitetului Executiv Național.
Articolul 99

Comisia Județeană / de sector de Control Financiar Intern are următoarele atribuții:

(1) verifică activitatea financiar contabilă la nivelul organizației județene;

(2) verifică gestionarea patrimoniului organizației județene/ de sector;

(3) ia măsuri pentru prevenirea situațiilor de disfuncționalitate în procesul de gestionare a patrimoniului și de remediere a unor abateri de la normele în vigoare;

(4) constată erorile, abaterile și deficiențele activității financiar contabile pentru a le remedia și a le evita în viitor;

(5) prezintă rapoarte de activitate Conferinței organizației județene/de sector și Comisiei Naționale de Control Financiar Intern;

(6) exercită atribuții de control financiar preventiv și audit asupra organizațiilor locale și asupra organizației județene / de sector ale PSD.
Secțiunea a 5-a

Organizația PSD a municipiului București
Articolul 100

(1) Organizațiile PSD de la nivelul sectoarelor municipiului București constituie organizația PSD a municipiului București.

(2) Organizația PSD a municipiului București coordonează activitatea organizațiilor PSD ale sectoarelor capitalei.
Articolul 101

(1) Organizația PSD a municipiului București promovează Programul Politic al PSD, principiile, valorile și obiectivele social democrației, la nivelul municipiului București.

(2) Organizația PSD a municipiului București elaborează și adoptă poziții în legătură cu aspectele esențiale ale dezvoltării municipiului București și ia atitudine față de problemele cetățenești sau ale comunității, în general.

(3) Organizația PSD a municipiului București organizează și conduce campaniile politice și electorale ale PSD la nivelul municipiului București.
Articolul 102

Organele de conducere ale organizației PSD a municipiului București sunt:

(1) Conferința organizației PSD a municipiului București;

(2) Comitetul Executiv al organizației PSD a municipiului București;

(3) Biroul Permanent al organizației PSD a municipiului București.
Articolul 103

(1) Conferința organizației PSD a municipiului București este forul de conducere al organizației se întrunește la convocarea Comitetului Executiv al municipiului București.

(2) Conferința de alegeri a organizației se desfășoară o dată la patru ani.

(3) Conferința organizației PSD a municipiului București se constituie din delegați aleși în Conferințele organizațiilor de sector ale PSD, în baza Normei de reprezentare prevăzută în prezentul Statut.
Articolul 104

(1) Conferința extraordinară a organizației este convocată de către Președintele organizației la cererea a cel puțin 1/3 din numărul organizațiilor locale ale PSD, a cel puțin 4 sectoare ale municipiului București sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare.

(2) Conferința extraordinară a organizației PSD a municipiului București se convoacă pentru exercitarea atribuțiilor statutare precum și pentru următoarele situații: alegerea președintelui municipiului București, în 2 situații:

a) de către Conferința extraordinară

b) de către toți membri

precum și stabilirea delegaților și a candidaților la Congresul Extraordinar al PSD și pentru analiza rezultatelor obținute în urma alegerilor la nivelul municipiului București.

(3) Conferința extraordinară a organizației PSD a municipiului București se constituie din: membrii Comitetului Executiv al organizației, președinții organizațiilor de sector, senatorii, deputații și europarlamentarii, primarii de sector, primarul general, viceprimarii și consilierii de sector și municipali ai PSD, membri ai organizației PSD a municipiului București
Articolul 105

Conferința organizației PSD a municipiului București are următoarele atribuții:

(1) analizează și hotărăște asupra activității desfășurate de Comitetul Executiv al organizației PSD a municipiului București de la Conferința precedentă și aprobă programul pentru perioada următoare;

(2) aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra execuției acestuia;

(3) adoptă hotărâri, în limita competențelor sale, pentru realizarea Programului Politic al Partidului Social Democrat;

(4) adoptă rezoluții cu privire la teme de interes pentru municipiul București.
Articolul 106

(1) La nivelul organizației PSD a municipiului București se constiutie Comitetul Executiv al organizației PSD a municipiului București.

(2) Comitetul Executiv coordonează activitatea organizației în intervalul dintre întrunirile Conferinței organizației PSD a municipiului București și se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, a Biroului Permanent al organizației PSD a municipiului București sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi.
Articolul 107

(1) Comitetul Executiv al organizației PSD a municipiului București se constituie din 55 de membri, astfel: președinte, membrii Biroului Permanent al organizației PSD a municipiului București, liderii structurilor interne de la nivelul organizației PSD a municipiului București (TSD, OFSD, OPSD, LAL) și 42 de membri (câte 7 membri desemnați de organizațiile de sector).

(2) La ședințele Comitetului Executiv al organizației PSD a municipiului București pot participa în calitate de invitați, fără drept de vot, parlamentarii, primarii și viceprimarii de sector, liderul consilierilor municipali, membri ai organizațiilor de sector, în cazul în care nu fac parte din Biroul Permanent al organizației PSD a municipiului București, precum și secretarii organizației.
Articolul 108

Comitetul Executiv al organizației PSD a municipiului București are următoarele atribuții:

(1) adoptă hotărâri cu privire la activitatea organizației;

(2) aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra execuției acestuia;

(3) validează candidații organizației municipale pentru funcții în cadrul organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD;

(4) aprobă și dezbate raportul de activitate al Biroului Permanent al organizației PSD a municipiului București;

(5) alege și revocă Secretarul Executiv și Trezorierul organizației PSD a municipiului Bucureștila propunerea președintelui;

(6) adoptă măsuri pentru aplicarea hotărârilor organelor ierarhic superioare ale PSD;

(7) duce la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD;

(8) dezbate teme economice, politice și sociale, de interes la nivelul municipiului București;

(9) hotărăște asupra patrimoniului organizației, în limitele stabilite de statut și de legislația în vigoare;

(10) informează periodic Biroul Permanent Național și Secretariatul General al PSD, după caz, asupra acțiunilor și activităților organizației precum și cu privire la hotărârile proprii.

(11) încheie alianțe politice sau alianțe electorale în conformitate cu decizia Comitetului Executiv Național;
Articolul 109

(1) Biroul Permanent al organizației PSD a municipiului București este organul de conducere al organizației în intervalul dintre sedințele Comitetului Executiv al organizației PSD a municipiului București și se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi.

(2) Membrii Biroului Permanent al organizației PSD a municipiului București sunt aleși pentru un mandat de patru ani, în baza candidaturilor individuale.
Articolul 110

Biroul Permanent al organizației PSD a municipiului București se constituie din: președinte, președinții organizațiilor PSD de la nivelul sectoarelor municipiului București, secretar executiv.
Articolul 111

(1) La ședințele Biroului Permanent pot participa în calitate de invitați, fără drept de vot, liderii structurilor interne de la nivelul organizațiilor PSD a municipiului București (TSD, OFSD, OPSD, LAL).

(2) La ședințele Biroului Permanent pot participa în calitate de invitați, fără drept de vot, parlamentarii, primarii și viceprimarii de sector, liderul consilierilor municipali, membri ai organizației, în cazul în care nu fac parte din Biroul Permanent al organizației PSD a municipiului București, precum și secretarii organizației.
Articolul 112

Biroul Permanent al organizației PSD a municipiului București are următoarele atribuții:

(1) coordonează activitatea organizațiilor de sector ale PSD;

(2) organizează acțiunile și manifestările organizației în conformitate cu programul de activitate aprobat de Comitetul Executiv;

(3) organizează Biroul de promovare și relații cu cetățenii al organizației PSD a municipiului București;

(4) informează periodic Birourile organizațiilor de sector și conducerea ierarhic superioară cu privire la activitățile desfășurate și hotărârile adoptate;

(5) administrează patrimoniul organizației și realizează inventarul la nivelul organizației municipiului București;

(6) gestionează fondurile organizației și coordonează activitatea de atragere a surselor de finanțare în conformitate cu Normele Metodologice ale PSD și prevederile legislației în vigoare;

(7) decide asupra cheltuielilor curente, organizatorice sau administrative;

(8) organizează, din proprie inițiativă sau la solicitarea organelor de partid ierarhic superioare, sondaje de opinie, prelucrează rezultatele acestora și le transmite operativ organelor de conducere ale partidului competente să ia decizii;

(9) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor proprii sau ale organelor de partid ierarhic superioare;

(10) propune și/sau după caz, solicită organizațiilor de sector, sancționarea membrilor de partid;

(11) adoptă poziții publice asupra hotărârilor și inițiativelor autorităților administrației publice de la nivelul municipiului București;

(12) organizează și coordonează campaniile electorale ale partidului în municipiul București;

(13) analizează contestațiile la hotărârile sau deciziile organelor de conducere ale organizațiilor de sector și propune Comitetului Executiv al organizației PSD a municipiului București măsurile necesare;

(14) dezvoltă relații cu organizațiile teritoriale ale altor partide sau formațiuni politice, cu sindicatele și patronatele, precum și cu alte asociații;

(15) validează candidații propuși de organizațiile de sector pentru funcții în cadrul administrației publice la nivelul municipiului București;

(16) validează și/sau propune candidații organizațiilor de sector pentru funcții în cadrul administrației publice centrale și pentru alegerile parlamentare;

(17) coordonează activitatea departamentelor pe domenii de activitate, organizate în conformitate cu hotărârea Comitetului Executiv Național și aprobă rapoartele de activitate ale acestora;

(18) analizează activitatea organizației în perioada dintre ședințele Comitetului Executiv Național al organizației PSD a municipiului București;

(19) adoptă hotărâri cu privire la activitatea organizației municipale;

(20) înființează comisii de analiză și control a activității organizației;

(21) stabilește strategia electorală pentru alegerile organizate la nivelul municipiului București;

(22) aprobă statul de funcții pentru personalul propriu salarizat la propunerea Biroului Permanent al municipiului București;

(23) stabilește strategia de acțiune politică a organizației la nivelul municipiului București;

(24) propune spre validare Comitetului Executiv Național candidaturi pentru alegerile parlamentare, europarlamentare și validează candidații pentru Consiliul General al municipiului București;

(25) coordonează politic sau analizează, după caz, activitatea reprezentanților Partidului Social Democrat în Consiliul General al Municipiului București și în serviciile deconcentrate, membri ai organizației;

(26) încheie alianțe politice sau alianțe electorale în conformitate cu decizia Comitetului Executiv Național;

(27) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare;

(28) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile Comitetului Executiv al organizației PSD a municipiului București.
Articolul 113

Președintele organizației PSD a municipiului București este ales pentru un mandat de patru ani, de către Conferința organizației Municipiului București a PSD și are următoarele atribuții:

(1) coordonează activitatea organizației și conduce ședințele organelor de conducere;

(2) asigură respectarea și aplicarea hotărârilor Biroului Permanent al municipiului București, ale Comitetului Executiv al organizației PSD a municipiului București, precum și ale organelor de conducere naționale ale partidului;

(3) reprezintă organizația municipală în cadrul Comitetului Executiv Național al PSD;

(4) reprezintă organizația la nivelul municipiului București în relațiile cu autoritățile publice, alte partide și societatea civilă;

(5) semnează actele oficiale ale organizației în limita competențelor.
Articolul 114

Secretarul executiv al organizației PSD a municipiului București are următoarele atribuții:

(1) conduce activitatea secretariatului executiv al organizației;

(2) coordonează activitățile organizatorice și administrative la nivelul organizației;

(3) organizează activitatea de planificare a întrunirilor și acțiunilor organelor de conducere;

(4) constituie arhiva de documente a organizației;

(5) îndeplinește alte atribuții în conformitate cu hotărârile Biroului Permanent al organizației PSD a municipiului București.
Articolul 115

(1) Secretariatul Executiv al organizației PSD a municipiului București este alcătuit din 3 5 secretari având atribuții stabilite prin hotărârea Comitetul Executiv al organizației PSD a municipiului București, la propunerea Secretarului executiv al organizației.

(2) Secretarii sunt desemnați și revocați de Biroul Permanent al organizației PSD a municipiului București după consultarea Secretarului executiv al organizației.
Articolul 116

Trezorierul organizației PSD a municipiului București are următoarele atribuții:

(1) coordonează activitatea de încasare și gestionare a cotizației;

(2) conduce activitatea financiar contabilă și gestionează fondurile organizației, asigurând legalitatea utilizării acestora;

(3) coordonează activitatea de inventariere și conservare a bunurilor din patrimoniu;

(4) întocmește periodic rapoarte cu privire la activitatea finaciar-contabilă a organizației.
Capitolul IV

STRUCTURA NAȚIONALĂ
Secțiunea 1

Congresul Partidului Social Democrat
Articolul 117

Congresul este forul suprem de conducere al Partidului Social Democrat, se constituie din delegați aleși de Conferințele organizațiilor județene și a municipiului București, în baza Normei de reprezentare stabilită de prezentul Statut și se întrunește o dată la patru ani, la convocarea Comitetului Executiv Național al PSD.
Articolul 118

(1) Congresul se desfășoară statutar în prezența a cel puțin 2/3 din numărul delegaților cu drept de vot. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se inițiază o nouă convocare, Congresul desfășurându-se statutar indiferent de numărul de delegați prezenți.

(2) Data și locul desfășurării Congresului se stabilesc de către Comitetul Executiv Național al PSD.
Articolul 119

(1) La lucrările Congresului PSD pot participa ca invitați personalități ale vieții politice, economice, academice, universitare, științifice, culturale, juridice, artistice, sportive și din alte domenii, reprezentanți ai Internaționalei Socialiste, ai Partidului Socialiștilor Europeni, ai partidelor social democrate sau socialiste, precum și ai altor partide democratice din țară și din străinătate.

(2) Lista invitaților este stabilită de Biroul Permanent Național, luând în considerare propunerile formulate de către organizațiile județene, a municipiului București, a PSD Diaspora și a PSD Republica Moldova.
Articolul 120

Congresul PSD are următoarele atribuții:

(1) adoptă sau modifică, prin hotărâre, Statutul PSD, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul delegaților prezenți;

(2) adoptă sau modifică Programul Politic și Programul de Guvernare ale partidului;

(3) validează alegerile interne pentru Președintele PSD, desfășurate în baza Regulamentului de organizare a alegerilor pentru funcția de Președinte al partidului, elaborat de Biroul Permanent Național și aprobat de Comitetul Executiv Național;

(4) validează scrutinul electoral intern pentru desemnarea candidatului PSD la funcția de Președinte al României, desfășurat în baza Regulamentului de organizare a alegerilor pentru desemnarea candidatului PSD pentru funcția de Președinte al României, elaborat de Biroul Permanent Național și aprobat de Comitetul Executiv Național;

(5) alege Biroul Permanent Național ca organ de conducere al partidului;

(6) (a) alege sau revocă, prin vot secret, președintele executiv, 14 vicepreședinți ai partidului, din care cel puțin 4 sunt femei; un vicepreședinte al partidului nu poate fi simultan și președinte de organizație județeană, cu excepția vicepreședinților femei;

(b) în cazul în care, un membru de partid se găsește în situația de la lit. (a) trebuie să opteze în termen de 15 zile pentru una din cele două funcții deținute;

(7) validează candidatul PSD la funcția de prim ministru, la propunerea Comitetului Executiv Național;

(8) soluționează contestațiile împotriva hotărârilor luate de Comitetul Executiv Național, precum și contestațiile împotriva hotărârilor Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj și ale Comisiei Naționale de Control Financiar Intern;

(9) adoptă rezoluții cu privire la teme de interes național;

(10) hotărăște dizolvarea partidului.
Articolul 121

(1) Pentru organizarea și desfășurarea lucrărilor Congresului PSD, Comitetul Executiv Național numește Comisia de pregătire a Congresului, la propunerea Președintelui, coordonată de către Secretarul general.

(2) Comisia elaborează documentele și programul de desfășurare ale Congresului și le supune aprobării Comitetului Executiv Național al PSD; documentele aprobate se trimit spre dezbatere organizațiilor județene/ de sector și a municipiului București.
Articolul 122

(1) Congresul Extraordinar al PSD se convoacă la solicitarea Comitetului Executiv Național, a Grupurilor Parlamentare ale PSD din cele două Camere sau a cel puțin 16 organizații județene / de sector ale PSD.

(2) Congresul Extraordinar al PSD este alcătuit din delegați aleși de către Conferințele extraordinare ale organizațiilor județene și a municipiului București, conform Normei de reprezentare prevăzută în prezentul Statut.

(3) Congresul Extraordinar al PSD se convoacă pentru exercitarea atribuțiilor statutare, precum și pentru următoarele situații:

a) în cazul organizării alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidențiale, la termen sau anticipate, pentru pregătirea acestora sau evaluarea rezultatelor;

b) pentru modificarea Statutului PSD sau a Programului Politic al partidului;

c) în situații deosebite.
Secțiunea a 2-a

Președintele Partidului Social Democrat
Articolul 123

(1) Președintele partidului conduce activitatea generală a partidului, activitatea Comitetului Executiv Național și a Biroului Permanent Național și răspunde în fața Congresului de activitatea politică a Partidului Social Democrat.

(2) Președintele PSD este ales sau revocat de către toți membrii de partid în cadrul alegerilor interne desfășurate în baza Regulamentului de organizare a alegerilor pentru funcția de Președinte al partidului, elaborat de Biroul Permanent Național și aprobat de Comitetul Executiv Național.
Articolul 124

Președintele partidului este și Președintele Comitetului Executiv Național și al Biroului Permanent Național și este ales pentru un mandat de patru ani.
Articolul 125

(1) Președintele PSD are următoarele atribuții principale:

a) prezidează lucrările Congresului;

b) prezidează ședințele Comitetului Executiv Național și ale Biroului Permanent Național și coordonează activitatea acestora;

c) reprezintă partidul în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, precum și cu alte partide sau organizații din țară sau străinătate;

d) propune trezorierul partidului, aprobat de Comitetul Executiv al PSD;

e) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile Congresului sau care reies din prevederile prezentului Statut.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Președintele partidului emite decizii.
Articolul 126

Președintele PSD poate solicita Comitetului Executiv Național votul de încredere pentru activitatea desfășurată pentru membrii Biroului Permanent Național, membrii Guvernului, Secretarul General, Secretarii Generali Adjuncți și Secretarii regionali ai PSD.
Secțiunea a 3-a

Președintele de Onoare al PSD
Articolul 127

(1) La nivelul Partidului Social Democrat se instituie funcția de Președinte de Onoare.

(2) Desemnarea Președintelui de Onoare al PSD se face prin vot de către Congres dintre personalitățile recunoscute ale partidului.

(3) Propunerea pentru candidatul la funcția de Președinte de Onoare se face de către Președintele PSD.
Articolul 128

Președintele de Onoare al PSD poate participa la lucrările tuturor structurilor de conducere ale partidului.
Secțiunea a 4-a

Președintele Executiv al PSD
Articolul 129

(1) Președintele Executiv al PSD îndeplinește atribuțiile delegate de către Președintele partidului.

(2) Îndeplinește orice alte atribuții delegate de către Președintele partidului sau stabilite prin hotărârile Congresului sau care reies din prevederile prezentului Statut.
Secțiunea a 5-a

Vicepreședinții PSD
Articolul 130

Congresul PSD alege vicepreședinții partidului în conformitate cu art. 120, alin. 6)
Articolul 131

Vicepreședinții PSD au atribuții stabilite de Comitetul Executiv Național al PSD, la propunerea Președintelui PSD.
Secțiunea a 6-a

Consiliul Național al PSD
Articolul 132

Consiliul Național al PSD este platformă de analiză, dezbatere și elaborare de programe și politici publice, precum și de oferire a soluțiilor alternative programelor de guvernare, platformă structurată pe departamente de lucru pe domenii de activitate.
Articolul 133

Consiliul Național al PSD se constituie din următorii membri PSD:

parlamentari;

președinți și/sau vicepresedinți ai ConsiliilorJudețeneAdministrative;

ministri și/sau secretari de stat;

europarlamentari;

primari de municipii;

primari de orașe;

trei primari de comune pentru fiecare județ, membri ai PSD.
Articolul 134

Organizațiile județene și a municipiului București nominalizează persoanele care vor face parte din structura Consiliul Național al PSD, în conformitate cu prevederile art.133 și le înaintează Secretariatului Executiv al Consiliului Național al PSD.
Articolul 135

1) Președintele Consiliului Național al PSD este desemnat dintre membrii săi, ales prin vot secret de către membrii Consiliului Național al PSD, pentru un mandat de patru ani.

2) Președintele coordonează activitatea Consiliului Național al PSD și are următoarele atribuții:

a) prezidează ședințele Consiliului Național;

b) coordonează activitatea departamentelor, forumurilor, ligilor, asociațiilor constituite în cadrul partidului la nivel național;

c) urmărește respectarea hotărârilor adoptate de Consiliul Național;

d) primește, prin delegare, atribuții din partea Președintelui Partidului Social Democrat;

e) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile Comitetului Executiv Național al PSD sau care reies din prevederile prezentului Statut.
Articolul 136

Secretariatul Executiv al Consiliului Național are următoarele atribuții principale:

(1) coordonează activitatea administrativă a departamentelor constituite în structura Consiliului Național;

(2) monitorizează îndeplinirea atribuțiilor departamentelor, asigură evidența și arhivarea documentelor interne ale departamentelor.
Articolul 137

(1) În cadrul Consiliului Național al PSD se organizează departamente structurate pe principalele domenii de activitate guvernamentală în care sunt cuprinși membri ai Consiliului Național și specialiști din domeniile respective, membri și simpatizanți PSD.

(2) Departamentele au următoarele atribuții:

a) elaborează studii, strategii și programe ale PSD specializate pe domenii de activitate;

b) elaborează secțiuni specifice din cadrul Programului de Guvernare al PSD;

c) monitorizează activitatea ministerelor și a instituțiilor cu atribuții specifice pentru fiecare dintre domeniile de activitate ale Departamentelor;

d) analizează legislația în vigoare și proiectele de lege;

e) elaborează strategii și mesaje cu referire la activitatea curentă a Guvernului și a instituțiilor aflate în subordinea acestuia.
Articolul 138

(1) Președintele Consiliului Național, după consultarea cu președintele partidului, propune Comitetului Executiv Național al PSD structura departamentelor și coordonatorii de departamente.

(2) Președintele Consiliului Național propune și înaintează spre aprobare, Comitetului Executiv Național, Secretarul Consiliului Național.

(3) Organizarea și funcționarea Departamentelor se va face pe baza Regulamentului aprobat de Comitetul Executiv Național al PSD.
Articolul 139

(1) Consiliul Național, la recomandarea Biroului Permanent Național, organizează în cadrul partidului forumuri, ligi, asociații, cluburi și alte organisme, cu membri PSD sau în parteneriat, pentru promovarea în societatea românească a strategiilor din Programul Politic al PSD. Relația partid sindicate precum și alte parteneriate sunt stabilite de către Biroul Permanent Național.

(2) Activitatea forumurilor, ligilor, asociațiilor, cluburilor ș.a. se organizează conform prevederilor Regulamentelor de organizare și funcționare proprii, aprobate de Comitetul Executiv Național al PSD.

(3) În cadrul PSD funcționează: Forumul Național al Muncitorilor; Forumul Național al Agricultorilor; Forumul Național al Ecologiștilor; Forumul Național al Oamenilor de știință, cultură și artă ș.a..

(4) În vederea elaborării de programe și strategii ale PSD în domeniile de interes ale partidului se pot constitui Consilii Consultative pe probleme de analiză politică, imagine și relații cu mass-media; organizare și resurse umane.
Secțiunea a 7-a

Comitetul Executiv Național
Articolul 140

(1) Comitetul Executiv Național este structură de conducere și de decizie al partidului care coordonează activitatea partidului între Congresele PSD.

(2) Comitetul Executiv National al PSD se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui PSD, a Biroului Permanent Național sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi.
Articolul 141

Comitetul Executiv Național se constituie din:

membrii Biroului Permanent Național, cu drept de vot;

liderii grupurilor parlamentare;

liderul PSD din Parlamentul European;

președinții organizațiilor județene / de sector ale PSD;

președintele organizației municipale PSD București;

președinte PSD Diaspora;

președinte PSD Republica Moldova;

președinți ai TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES Activists România.
Articolul 142

Şedința Comitetului Executiv Național este statutară în prezența a 2/3 din numărul membrilor acestuia, menționați la art.141 și adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.
Articolul 143

Comitetul Executiv Național are următoarele atribuții:

(1) analizează, dezbate și hotărăște asupra activității membrilor Guvernului, asupra proiectelor de Program Politic, a strategiei electorale, asupra alianțelor politice și electorale cu alte partide, în baza protocoalelor de asociere încheiate în condițiile legii, precum și a comasării prin fuziune sau absorție cu alte partide sau formațiuni politice;

(2) hotărăște asupra Programului de Guvernare, Programului legislativ, structura și reprezentanții partidului în Guvern;

(3) aprobă completarea componenței interimare în Biroul Permanent Național a locurilor vacante;

(4) stabilește protocoale de colaborare cu patronatele, confederațiile sindicale sau alte structuri ale societății civile;

(5) elaborează strategia de selecție, pregătire, formare și promovare a resurselor umane ale partidului;

(6) hotărăște asupra organizării și desfășurării alegerilor în cadrul structurilor teritoriale ale partidului;

(7) hotărăște asupra propunerilor de dizolvare a Biroului / Comitetului Executiv al organizației locale, după caz, pentru încălcarea gravă a prevederilor Statutului; desemnează conduceri interimare și stabilește măsuri pentru organizarea de noi alegeri în organizația respectivă;

(8) soluționează contestațiile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de Comitetele Executive ale organizațiilor județene sau a organizației municipiului București;

(9) hotărăște, în situații excepționale, cu 2/3 din voturile membrilor săi, sancționarea cu excludere din partid a oricărui membru, pentru încălcări grave ale Statutului sau pentru prejudicii majore aduse PSD;

(10) la propunerea Președintelui partidului, poate hotărî dizolvarea Birourilor Permanente ale organizațiilor județene, de sector și a municipiului București;

(11) ia act de vacantarea funcțiilor de conducere de la nivelul organizațiilor județene / de sector și a municipiului București și desemnează președinte interimar sau conducere interimară.

(12) coordonează campaniile electorale ale PSD pentru alegerile prezidențiale, parlamentare, europarlamentare și locale, precum și campania de informare și promovare a poziției PSD asupra referendumurilor;

(13) inițiază și realizează relațiile PSD pe plan intern și internațional cu alte partide și organizații politice sau apolitice, precum și cu sindicatele și patronatele;

(14) confirmă propunerile de candidați ai PSD pentru Senat, Camera Deputaților și Parlamentul European, pentru fiecare circumscripție electorală;

(15) confirmă propunerile de candidați pentru organele administrației publice locale în funcțiile de președinți și vicepreședinți ai Consiliilor Județene Administrative, de primari ai municipiilor și sectoarelor și de primar general al municipiului București;

(16) coordonează activitatea structurilor interne ale PSD (TSD, OFSD, OPSD, LAL), PES Activists România și validează Conferințele naționale ale acestora;

(17) la propunerea Președintelui Consiliului Național al PSD aprobă Secretarul Consiliului Național;

(18) aprobă Regulamentele de organizare și funcționare ale tuturor organismelor și a structurilor interne ale partidului, la propunerea Biroului Permanent Național, dacă Statutul PSD nu prevede altfel;

(19) aprobă Regulamentele proprii de organizare și funcționare ale Grupurilor Parlamentare ale PSD din Camera Deputaților, Senat și Parlamentul European, precum și al Grupului ministerial al membrilor PSD ai Guvernului;

(20) aprobă Regulamentul de organizare a alegerilor interne pentru funcția de Președinte al partidului;

(21) aprobă Regulamentul de organizare a scrutinului intern pentru desemnarea candidatului PSD pentru funcția de Președinte al României;

(22) aprobă Regulamentul privind desfășurarea Adunărilor generale, a Conferințelor și a Congresului, precum și modalitățile concrete de desemnare a delegaților și de depunere a candidaturilor pentru organele de conducere teritoriale, județene / de sector ale organizației PSD a municipiului București, ale PSD Dispora, PSD Republica Moldova și pentru organele de conducere la nivel național;

(23) numește trezorierul, la propunerea președintelui PSD;

(24) validează rezultatul votului din cadrul grupurilor parlamentare privind propunerile de candidați pentru funcții în Birourile Permanente ale Senatului și Camerei Deputaților și pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale PSD;

(25) validează deciziile Biroului Permanent Național cu privire la depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, suspendarea Președintelui României și acordarea votului de încredere pentru Guvern, în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale PSD, de către Biroul Permanent Național;

(26) stabilește domeniile de activitate pe care le coordonează vicepresedinții, în baza propunerilor Președintelui PSD;

(27) alege și revocă Secretarul General și Secretarii Generali Adjuncți, la propunerea Președintelui partidului;

(28) alege și revocă Secretarii regionali, la propunerea Președintelui partidului;

(29) alege și revocă președintele Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj și președintele Comisiei Naționale de Control Financiar Intern

(30) alege și revocă membrii Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj și ai Comisiei Naționale de Control Financiar Intern, la propunerea Biroului Permanent Național.
Secțiunea a 8-a

Biroul Permanent Național
Articolul 144

Biroul Permanent Național este structura de conducere și decizie al partidului între ședințele Comitetului Executiv Național și se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui partidului.
Articolul 145

(1) Biroul Permanent Național este constituit din:

Președintele PSD;

Președintele Executiv al PSD;

Vicepreședinții PSD.

(2) La lucrările Biroului Permanent Național participă cu drept de vot: Prim-ministrul, Președintii celor două Camere ale Parlamentului care sunt membri ai PSD, Președintele Consiliului Național, Secretarul General, Președintele TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES Activist România.

(3) La lucrările Biroului Permanent Național participă și alte persoane, la solicitarea Președintelui PSD;

(4) Biroul Permanent Național este statutar întrunit în prezența a 2/3 din numărul membrilor prevăzuți la alin. 1 și adoptă hotărâri cu votul majorității celor prezenți.
Articolul 146

Biroul Permanent Național are următoarele atribuții:

(1) organizează și conduce întreaga activitate curentă a partidului, potrivit hotărârilor adoptate, după caz, de către Congres și Comitetul Executiv Național;

(2) elaborează proiecte de hotărâri pe care le supune spre dezbatere și adoptare Comitetului Executiv Național;

(3) propune spre aprobare Comitetului Executiv Național al PSD, membrii Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj și ai Comisiei Naționale de Control Financiar Intern;

(4) coordonează activitatea curentă de partid la toate nivelurile;

(5) asigură legătura permanentă cu grupurile parlamentarilor și europarlamentarilor, membri ai PSD;

(6) elaborează proiecte de hotărâri și norme de aplicare a deciziilor luate de Congres și Comitetul Executiv Național;

(7) asigură informarea operativă a organizațiilor județene / de sector, a municipiului București, a PSD Diaspora, a PSD Republica Moldova și a structurilor interne ale partidului cu privire la activitatea sa curentă;

(8) înființează și coordonează comisii de lucru în probleme de organizare internă;

(9) înființează și coordonează grupuri de analiză politică a situației economice și sociale interne și internaționale;

(10) administrează patrimoniul partidului;

(11) propune Grupurilor Parlamentare ale PSD candidații pentru funcții în Birourile Permanente ale Senatului și Camerei Deputaților și pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale PSD. Propunerile sunt votate în cadrul Grupurilor Parlamentare, iar rezultatul votului este validat de Comitetul Executiv Național;

(12) decide depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, suspendarea Președintelui României și acordarea votului de încredere pentru Guvern în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale PSD, decizii validate de către Comitetul Executiv Național;

(13) hotărăște asupra constituirii de coaliții politice pentru asigurarea guvernării și a sprijinului parlamentar;

(14) asigură și verifică respectarea prevederilor Statutului în cadrul Conferințelor județene, de sector, a municipiului București, a PSD Diaspora și PSD Republica Moldova, ordinare și extraordinare, și stabilește norme privind desfășurarea acestora;

(15) conduce operativ activitățile specifice campaniilor electorale stabilite în calendarul de desfășurare a acestora;

(16) elaborează și propune spre aprobare Comitetului Executiv Național Regulamentul de organizare a alegerilor pentru funcția de Președinte al partidului;

(17) elaborează și propune spre aprobare Comitetului Executiv Național Regulamentul de organizare a alegerilor pentru desemnarea candidatului PSD pentru funcția de Președinte al României;

(18) îndeplinește alte atribuții stabilite prin hotărârile Comitetului Executiv Național sau prevăzute în prezentul Statut.
Secțiunea a 9-a

Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj
Articolul 147

(1) Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj (CNEIA) este organul de jurisdicție internă, constituit la nivel național, cu activitate permanentă.

(2) Comisia Națională de Etică, Integritateși Arbitraj (CNEIA) este aleasă de către Comitetul Executiv Național pentru un mandat de 4 ani.

(3) Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj este alcătuită din 7 membri, aleși și revocați de către Comitetul Executiv Național, propuși de Biroul Permanent Național;

(4) Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj (CNEIA) este compusă din președinte, vicepreședinte, secretar și 4 membri. Vicepreședintele și secretarul se aleg în prima ședință a Comisiei.

(5) Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj (CNEIA) își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare și funcționare elaborat de plenul Comisiei și aprobat de Comitetul Executiv Național al PSD, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Statut.
Articolul 148

Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj (CNEIA) are următoarele atribuții:

(1) veghează la aplicarea prevederilor Statutului PSD și a Codului de Etică și Conduită al membrilor PSD și sesizează forurile și organele de conducere ale partidului cu privire la hotărârile nestatutare ale acestora;

(2) cercetează și constată, la sesizare sau din oficiu, existența conflictelor de interese și a incompatibilităților, precum și a cazurilor de încălcare a legilor, a Statutului PSD și a normelor Codului de Etică și Conduită, de către toți membrii PSD;

(3) cercetează conflictele intervenite între organele de conducere de la nivel teritorial, precum și conflictele dintre acestea și cele de la nivel național și face propuneri forului politic decident;

(4) analizează contestațiile împotriva hotărârilor pronunțate de Comisiile Județene de Etică, Integritate și Arbitraj sau de sector ale municipiului București și face propuneri Biroului Permanent Național;

(5) verifică aplicarea măsurilor sau sancțiunilor prevăzute de Statutul PSD și de Codul de Etică și Conduită;

(6) îndeplinește alte atribuții care reies din prezentul Statut, prevăzute în Codul de Etică și Conduită sau stabilite în sarcina sa de către Comitetul Executiv Național.
Articolul 149

Hotărârile Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj pot fi contestate la Comitetul Executiv Național, în vederea analizării și soluționării cauzei.
Articolul 150

Concluziile verificărilor efectuate de Comisie sunt prezentate spre analiză și soluționare Biroului Permanent Național.
Secțiunea a 10-a

Comisia Națională de Control Financiar Intern
Articolul 151

(1) Comisia Națională de Control Financiar Intern (CNCFI) este organul care verifică întreaga activitate financiară a partidului.

(2) Comisia Națională de Control Financiar este aleasă de Comitetul Executiv Național pentru un mandat de patru ani.

(3) Comisia Națională de Control Financiar Intern (CNCFI) este alcătuită din 7 membri, propuși de Biroul Permanent Național și aleși de către Comitetul Executiv Național.

(4) Comisia Națională de Control Financiar Intern este compusă din președinte, vicepreședinte, secretar și 4 membri. Vicepreședintele și secretarul se aleg în prima ședință a Comisiei.

(5) Comisia Națională de Control Financiar Intern își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare și funcționare, elaborat de plenul Comisiei si aprobat de Comitetul Executiv Național al PSD.
Articolul 152

Comisia Națională de Control Financiar Intern are următoarele atribuții:

(1) controlează din proprie inițiativă sau ca urmare a reclamațiilor și sesizărilor primite, modul de formare și utilizare a bugetelor organizațiilor județene / de sector, al organizației PSD a municipiului București, al PSD Diaspora precum și a bugetului național al PSD;

(2) controlează activitatea Comisiilor Județene de Control Financiar Intern, precum și pe cea a municipiului București;

(3) avizează reglementările de ordin intern ale partidului privind gestionarea resurselor financiare, întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli și a bilanțurilor contabile;

(4) verifică modul de utilizare a alocațiilor primite de la bugetul de stat potrivit legii;

(5) ia măsuri pentru prevenirea situațiilor de disfuncționalitate în procesul de gestionare a patrimoniului și de remediere a unor abateri de la normele în vigoare;

(6) constată erorile, abaterile și deficiențele activității financiar contabile pentru a le remedia și a le evita în viitor;

(7) prezintă rapoarte de activitate în Congresul partidului;

(8) exercită atribuții de control financiar preventiv și audit asupra organizațiilor județene / de sector și a municipiului București;
Articolul 153

Concluziile verificărilor efectuate de Comisie sunt prezentate în informări adresate Comitetului Executiv Național și Congresului PSD.
Articolul 154

Persoanele alese în Comisia Națională de Control Financiar Intern și în Comisia de Etică, Integritate și Arbitraj nu pot fi membri simultan în cele două comisii.
Secțiunea a 11-a

Secretariatul General al PSD
Articolul 155

Din Secretariatul general al PSD fac parte: Secretarul general, cei doi Secretari generali adjuncți și 9 secretari regionali care formează structura executivă a partidului coordonați de Președintele partidului.
Articolul 156

Secretarul general și Secretarii generali adjuncți coordonează activitatea Secretariatului General și îndeplinesc atribuții stabilite prin hotărârea Biroului Permanent Național al PSD.
Articolul 157

Secretarii executivi regionali urmăresc îndeplinirea la nivel județean a obiectivelor politice adoptate în structurile naționale de conducere ale partidului. Numărul de secretari regionali este egal cu numărul regiunilor de dezvoltare, la care se adaugă un secretar regional pentru membrii PSD din afara granițelor.
Articolul 158

Secretariatul General are următoarele atribuții:

(1) coordonează activitatea organizatorică la nivel central, asigură comunicarea internă cu organizațiile județene, a municipiului București, a PSD Diaspora și a PSD Republica Moldova, precum și cu instituțiile și autoritățile publice centrale sau locale și cu alte partide sau organizații din țară sau străinătate;

(2) coordonează activitatea de organizare a evenimentelor naționale ale partidului;

(3) conduce activitatea de resurse umane și gestiunea carierei politice, în colaborare cu Departamentul Național al Resursei Umane și Departamentul de gestiune al carierei politice.

(4) conduce serviciile administrative la nivel central și încheie raporturi de muncă în vederea asigurării acestora;

(5) organizează activitatea de pregătire a lucrărilor și a documentelor necesare desfășurării Congresului, Comitetului Executiv Național și Biroului Permanent Național;

(6) elaborează proiectele Regulamentelor și ale Normelor Metodologice de organizare și funcționare internă;

(7) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile Biroului Permanent Național sau care reies din prevederile prezentului Statut.
Articolul 159

Trezorierul PSD organizează și controlează activitatea financiară curentă a partidului, răspunde direct față de Președintele partidului și are următoarele atribuții:

(1) propune Biroului Permanent Național norme privind încasarea cotizației, acceptarea și primirea donațiilor în conformitate cu prevederile legale;

(2) conduce și controlează utilizarea resurselor financiare rezultate din cotizații, donații, alocații bugetare, dobânzi și altele permise de lege;

(3) prezintă periodic informări Biroului Permanent Național și rapoarte Comitetului Executiv Național, Consiliului Național, inclusiv cu privire la rezultatele verificărilor efectuate de Curtea de Conturi;

(4) trezorierul partidului este numit de către Comitetul Executiv Național la propunerea președintelui PSD.
Capitolul V

PROCEDURA DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE ALE PSD
Secțiunea 1

La nivelul organizațiilor de pe raza teritorială a secțiilor de votare, organizațiilor locale, județene, de sector și a municipiului București
Articolul 160

(1) În vederea alegerii Biroului organizației, Adunarea generală sau Conferința desemnează prin vot, dintre participanți / delegați, o Comisie de propuneri.

(2) Comisia de propuneri își alege dintre membrii săi un președinte.
Articolul 161

Comisia de propuneri este alcătuită astfel:

(1) 3 5 membri la nivelul Adunărilor generale ale organizațiilor constituite pe raza teritorială a secțiilor de votare;

(2) 5 7 membri la nivelul Adunărilor Generale / Conferințelor organizațiilor locale și, după caz, ale organizațiilor constituite pe raza teritorială a centrelor de votare din sectoarele municipiului București;

(3) 7 9 membri la nivelul Conferințelor organizațiilor județene, ale sectoarelor și a municipiului București.
Articolul 162

(1) Comisia primește și analizează toate propunerile de candidați desemnați în prealabil de Adunări generale sau Conferințe, după caz, sau candidaturile din rândul membrilor, depuse la începutul lucrărilor, atât pe cele pentru funcții individuale de conducere, cât și pe cele de membrii ai organelor de conducere colective sau ai comisiilor, după caz; verifică respectarea condițiilor statutare pentru fiecare candidatură în parte și prezintă Adunării generale sau Conferinței concluziile sale, în cadrul unui raport.

(2) Propunerile de candidatură care respectă condițiile statutare sunt supuse aprobării Adunării generale sau Conferinței, după caz, și înscrise pe buletinul de vot, în vederea exercitării votului secret de către participanți / delegați.

(3) Adunarea generală sau Conferința, după caz, poate să decidă prin vot modalitatea de atribuire a mandatelor. Acestea pot fi atribuite direct (în situația în care candidații obțin majoritatea voturilor exprimate sau dacă obțin cel mai mare număr de voturi) sau prin exercitarea a două tururi de scrutin, la care vor participa candidații care au obținut primele două locuri în ordinea descrescătoare a voturilor primite, situație în care mandatul va fi atribuit candidatului care obține cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.
Articolul 163

(1) Numărul membrilor Biroului organizației PSD constituite la nivelul sectiei de votare este stabilit, în conformitate cu limitele statutare, prin hotărâre a Biroului organizației locale.

(2) Numărul membrilor Biroului organizației locale a PSD, după caz, este stabilit, în conformitate cu limitele statutare, prin hotărâre a Comitetului Executiv al organizației județene sau al sectorului.

(3) Numărul membrilor Biroului, Comisiei de Etică, Integritate și Arbitraj și Comisiei de Control Financiar Intern, la nivelul organizației județene/de sector/a municipiului București este stabilit, în conformitate cu limitele statutare, prin hotărâre a Comitetului Executiv Național.
Articolul 164

(1) În vederea verificării modului de respectare a normelor statutare cu privire la organizarea Adunărilor generale sau, după caz, a Conferințelor organizațiilor locale, județene, ale sectoarelor, a municipiului București, a PSD Diaspora și PSD Republica Moldova, acestea desemnează prin vot, dintre participanți / delegați o Comisie de validare.

(2) Comisia de validare își alege dintre membrii săi un președinte.
Articolul 165

Comisia de validare este alcătuită astfel:

(1) 5 7 membri la nivelul Adunărilor generale / Conferințelor organizațiilor locale și, după caz, ale organizațiilor constituite pe raza teritorială a centrelor de votare din sectoarele municipiului București;

(2) 7 9 membri la nivelul Conferințelor organizațiilor județene, ale sectoarelor și a municipiului București.
Articolul 166

Comisia de validare verifică mandatele delegaților, după caz, constată cvorumul statutar de ședință și prezintă Adunării generale sau Conferinței un raport.
Articolul 167

(1) În vederea numărării voturilor exprimate în cadrul Adunărilor generale sau, după caz, a Conferințelor organizațiilor locale, județene, ale sectoarelor, a municipiului București, a PSD Diaspora și a PSD Republica Moldova, acestea desemnează prin vot dintre participanți / delegați o Comisie de numărare a voturilor.

(2) Comisia de numărare își alege dintre membrii săi un președinte.
Articolul 168

Comisia de numărare este alcătuită astfel:

(1) 5 7 membri la nivelul Adunărilor generale / Conferințelor organizațiilor locale și, după caz, ale organizațiilor constituite pe raza teritorială a centrelor de votare din sectoarele municipiului București;

(2) 7 9 membri la nivelul Conferințelor organizațiilor județene, ale sectoarelor și a municipiul București.
Articolul 169

Comisia de numărare verifică și centralizează voturile exprimate, constată atribuirea mandatelor și comunică Adunării generale sau Conferinței rezultatul votului, printr-un raport.
Secțiunea a 2-a

La nivelul structurilor naționale de conducere
Articolul 170

(1) În vederea alegerii organelor naționale de conducere ale PSD se constituie Comisia de propuneri.

(2) Comisia de propuneri se aprobă de Comitetul Executiv Național odată cu aprobarea Regulamentului de organizare și va fi compusă din 11 13 membri.

(3) Comisia de propuneri își alege dintre membrii săi un președinte.

(4) Comisia primește și analizează toate propunerile de candidați, desemnați în prealabil de Conferințele județene, ale sectoarelor, a municipiului București și a PSD Diaspora, sau candidaturile din rândul membrilor, depuse la începutul lucrărilor, atât pe cele pentru funcții individuale de conducere, cât și pe cele de membrii ai organelor de conducere colective sau ai comisiilor, după caz, verifică respectarea condițiilor statutare pentru fiecare candidatură în parte și prezintă Congresului concluziile sale în cadrul unui raport.

(5) Propunerile de candidatură care respectă condițiile statutare sunt supuse aprobării Congresului și înscrise pe buletinul de vot, în vederea exercitării votului secret de către delegați.

(6) Congresul poate să decidă prin vot modalitatea de atribuire a mandatelor. Acestea pot fi atribuite direct (în situația în care candidații obțin majoritatea voturilor exprimate sau dacă obțin cel mai mare număr de voturi) sau prin exercitarea a două tururi de scrutin, la care vor participa candidații care au obținut primele două locuri în ordinea descrescătoare a voturilor primite, situație în care mandatul va fi atribuit candidatului care obține cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.
Articolul 171

(1) Pentru alegerea Președintelui Consiliului Național, în cadrul primei întruniri a Consiliului, se desemnează prin vot o comisie de propuneri alcătuită din 5 membri.

(2) Comisia de propuneri își alege dintre membrii săi un președinte.

(3) Comisia de propuneri analizează și verifică respectarea condițiilor statutare pentru fiecare candidatură în parte și prezintă Consiliului Național concluziile sale, în cadrul unui raport.

(4) Propunerile de candidatură care respectă condițile statutare sunt supuse aprobării Consiliului Național și înscrise pe buletinul de vot, în vederea exercitării votului secret de către delegați.
Articolul 172

(1) În vederea verificării modului de respectare a normelor statutare cu privire la alegerea delegaților la Congresul PSD, delegații desemnează prin vot o Comisie de validare.

(2) Comisia de validare își alege dintre membrii săi un președinte.

(3) Comisia de validare este alcătuită din 9 -15 membri.

(4) Comisia de validare verifică mandatele delegaților, constată cvorumul statutar de ședință și prezintă Congresului un raport.
Articolul 173

(1) În vederea numărării voturilor exprimate pentru alegerea organelor naționale de conducere în cadrul Congresului, delegații desemnează prin vot o Comisie de numărare a voturilor.

(2) Comisia de numărare este alcătuită din 9 -15 membri și își alege dintre membrii săi un președinte.

(3) Comisia de numărare verifică și centralizează voturile exprimate, constată atribuirea mandatelor și comunică Congresului rezultatul votului, printr-un raport.
Capitolul VI

STRUCTURILE INTERNE ALE PSD
Articolul 174

În cadrul Partidului Social Democrat, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului Statut, sunt constituite și funcționează structuri interne, care au obiective specifice anumitor categorii sociale și profesionale.
Articolul 175

Structurile interne ale PSD își pot constitui organizații proprii în cadrul organizațiilor PSD de la toate nivelurile.
Secțiunea 1

Organizația de Tineret a PSD
Articolul 176

Tineretul Social Democrat (TSD) este organizația politică de tineret a Partidului Social Democrat, constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile Statutului PSD și dispozițiile legale în vigoare.
Articolul 177

TSD stimulează participarea tineretului la viața politică, în cadrul Partidului Social Democrat și își asumă responsabilitatea elaborării și propunerii strategiei, precum și a Programului Politic al PSD în domeniul tineretului.
Articolul 178

Poate deveni membru al TSD orice tânăr membru al Partidului Social Democrat cu vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani, care aderă la organizație, militează pentru realizarea Programului Politic al PSD și își asumă responsabilitatea participării active la viața organizației.
Articolul 179

TSD urmărește cu prioritate următoarele obiective:

(1) realizarea de analize privind starea tineretului român;

(2) elaborarea ofertelor politice ale partidului adresate tinerilor, care vor fi incluse în Programul electoral și Programul de Guvernare ale PSD;

(3) inițierea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale, sportive și turistice, corespunzătoare intereselor și aspirațiilor tinerilor;

(4) organizarea de acțiuni de pregătire și perfecționare ale tinerilor membri ai PSD, în vederea promovării acestora în structurile de decizie ale partidului și a asumării unor responsabilități și demnități publice de către aceștia.
Articolul 180

Comitetul Executiv Național precum și Comitetele Executive ale organizațiilor județene /de sector și al municipiului București coordonează activitatea organizațiilor de tineret, de la nivelul respectiv.
Articolul 181

În cadrul Organizației de tineret a PSD se constituie Liga Studenților, Liga Elevilor și alte cluburi și ligi pe probleme specifice tineretului.
Articolul 182

Organizația de tineret a PSD se poate afilia la organizațiile internaționale ale tineretului social democrat și poate colabora cu acestea pe baza aprobărilor Comitetului Executiv Național.
Articolul 183

TSD funcționează în baza unui Regulament de funcționare propriu, adoptat de Conferința Națională a TSD și validat prin hotărâre a Comitetului Executiv Național al PSD.
Secțiunea a 2-a

Organizația de Femei a PSD
Articolul 184

(1) Organizația Femeilor Social Democrate (OFSD) este organizația politică de femei a Partidului Social Democrat, constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile prezentului Statut și dispozițiile legale în vigoare.

(2) OFSD asigură reprezentarea și participarea activă a femeilor la viață politică, economică, socială și culturală.
Articolul 185

Poate deveni membru al OFSD, orice femeie, membru al Partidului Social Democrat, care aderă la organizație, militează pentru realizarea Programului politic al PSD și își asumă responsabilitatea participării active la viața organizației.
Articolul 186

OFSD urmărește cu prioritate următoarele obiective:

(1) elaborarea ofertelor politice ale PSD pe baza principiului egalității de șanse adresate femeilor, în domeniul politic, economic, social și cultural;

(2) elaborarea de politici privind protecția copiilor, a femeilor și a familiei în societate și îmbunătățirea statutului acestora;

(3) organizarea de acțiuni de pregătire în vederea promovării femeilor în structurile de decizie ale partidului și pentru asumarea unor responsabilități și demnități publice.
Articolul 187

OFSD inițiază demersul politic al partidului în problematica specifică femeilor, a familiei și a egalității de șanse.
Articolul 188

Comitetul Executiv Național precum și Comitetele Executive ale organizațiilor județene / de sector și al municipiului București coordonează activitatea organizațiilor de femei, de la nivelul respectiv.
Articolul 189

OFSD funcționează în baza unui Regulament de funcționare propriu, adoptat de Conferința Națională a OFSD și validat prin hotărâre a Comitetului Executiv Național al PSD.
Articolul 190

(1) Organizația de femei a PSD poate să se afilieze la organizațiile internaționale ale femeilor social democrate și poate colabora cu acestea pe baza aprobărilor Comitetului Executiv Național.

(2) În cadrul Organizației de femei se pot constitui asociații profesionale ale femeilor și cluburi ale femeilor social democrate.
Secțiunea a 3-a

Organizația de Pensionari a PSD
Articolul 191

Organizația Pensionarilor Social-Democrați (OPSD) este organizația politică a pensionarilor membri ai PSD constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile prezentului Statut și dispozițiile legale în vigoare.
Articolul 192

OPSD stimulează participarea pensionarilor la viața politică în cadrul Partidului Social Democrat și își asumă responsabilitatea elaborării și propunerii strategiei, precum și a Programului Politic al PSD în domeniul protecției sociale pentru persoanele vârstnice.
Articolul 193

Poate deveni membru al OPSD orice pensionar sau persoană vârstnică, membru sau simpatizant al PSD, care aderă la organizație, militează pentru realizarea Programului Politic al PSD și își asumă responsabilitatea participării active la viața organizației.
Articolul 194

OPSD promovează doctrina social democrată și acțiunea politică a Partidului Social Democrat, recomandă ca pensionarii simpatizanți să fie primiți în partid și acționează pentru integrarea lor în structurile sale politice.
Articolul 195

Organizația Pensionarilor urmărește cu prioritate următoarele obiective:

(1) inițierea și organizarea unor activități specifice pensionarilor și persoanelor vârstnice;

(2) colaborarea cu instituțiile sociale, biserica și ONG-urile pentru inițierea unor acțiuni de ajutorare a persoanelor aflate în dificultăți sociale;

(3) prezentarea de propuneri și sugestii pentru îmbunătățirea cadrului legislativ specific, care să determine îmbunătățirea vieții pensionarilor și a persoanelor vârstnice.
Articolul 196

OPSD funcționează în baza unui Regulament de funcționare propriu, adoptat de Conferința Națională a OPSD și validat prin hotărâre a Comitetului Executiv Național al PSD.
Articolul 197

Comitetul Executiv Național precum și Comitetele Executive ale organizațiilor județene / de sector și al municipiului București coordonează activitatea organizațiilor de pensionari, de la nivelul respectiv.
Secțiunea a 4-a

Liga Aleșilor Locali ai PSD
Articolul 198

Liga Aleșilor Locali ai PSD (LAL) cuprinde președinții și vicepreședinții Consiliilor Județene Administrative, consilierii județeni, consilieri generali ai municpiului București, primarii, viceprimarii și consilierii locali din municipii, sectoarele municipiului București, orașe și comune, membri ai PSD și este constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile prezentului Statut și dispozițiile legale în vigoare.
Articolul 199

(1) Dobândirea calității de membru al Ligii Aleșilor Locali ai PSD de la toate nivelurile se face simultan cu dobândirea calității de ales local de către membrul PSD, în urma alegerilor locale.

(2) Liga Aleșilor Locali acționează pentru aplicarea obiectivelor specifice din Programul Politic al PSD și din Programul partidului privind activitatea autorităților publice locale; urmărește respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției și ale legilor țării; acționează pentru consolidarea autonomiei locale și descentralizarea serviciilor publice, pentru modernizarea și dezvoltarea localităților și creșterea calității serviciilor publice către populație.
Articolul 200

LAL funcționează în baza unui Regulament de funcționare propriu, adoptat de Conferința Națională a LAL și validat prin hotărâre a Comitetului Executiv Național al PSD.
Articolul 201

Aleșii locali, așa cum sunt definiți de lege, de la nivel local, județean, de sector sau ai municipiului București care sunt excluși sau care demisionează din partid își pierd calitatea de membru al Ligii Aleșilor Locali a PSD.
Secțiunea a 5-a

Organizația PSD Republica Moldova
Articolul 202

Organizația membrilor PSD din Republica Moldova este o structură asociativă a cetățenilor români care au domiciliul în Republica Moldova, fără personalitate juridică, constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile Statutului PSD și dispozițiile legale în vigoare.
Articolul 203

Organizația membrilor PSD din Republica Moldova promovează și popularizează politica PSD în rândul cetățenilor români din Republica Moldova și contribuie la dezvoltarea și consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două state, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții și stabilit prin acordurile și tratatele bilaterale.
Articolul 204

Organizația membrilor PSD din Republica Moldova funcționează în baza unui Regulament de funcționare propriu, adoptat de Conferința Națională a organizației și validat prin hotărâre a Comitetului Executiv Național al PSD.
Articolul 205

Structura organizatorică, drepturile și îndatoririle organizației membrilor PSD din Republica Moldova sunt similare organizației județene a PSD.
Secțiunea a 6-a

Organizația PSD Diaspora
Articolul 206

Organizația PSD Diaspora este organizație a Partidului Social Democrat constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile Statutului PSD și dispozițiile legale în vigoare.
Articolul 207

Organizația PSD Diaspora promovează și popularizează politica PSD în rândul cetățenilor români din străinătate și asigură legătura cu comunitățile românești și cu membrii sau simpatizanții partidului din diaspora.
Articolul 208

Pot deveni membri ai organizației PSD Diaspora cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, membri ai PSD, care aderă la organizație, militează pentru realizarea Programului Politic al PSD și își asumă responsabilitatea participării active la viața organizației.
Articolul 209

Organizația PSD Diaspora funcționează în baza unui Regulament de funcționare propriu, adoptat de Conferința Națională a organizației și validat prin hotărâre a Comitetului Executiv Național al PSD.
Articolul 210

Structura organizatorică, drepturile și îndatoririle organizației PSD Diaspora sunt similare organizației județene a PSD

Secțiunea a 7-a

PES Activists România
Articolul 211

PES Activists România este o structură asociativă fără personalitate juridică a cetățenilor români, membri și susținători ai PSD, interesați în politica și problematicile europene, constituită ca structură internă a partidului în conformitate cu prevederile Statutului PSD și coordonată de Partidul Socialiștilor Europeni.
Articolul 212

Organizația PES Activists România promovează și popularizează dezbaterile și politica europeană, precum și activitatea Partidului Socialiștilor Europeni și a Grupului S&D în rândul cetățenilor români și contribuie la dezvoltarea și consolidarea imaginii partidului și social democrației românești și europene.
Articolul 213

Poate deveni membru al PES Activists România orice persoană, membru sau simpatizant al Partidului Social Democrat, care aderă la organizație, militează pentru realizarea programului politic și își asumă responsabilitatea participării active la viața organizației.
Articolul 214

PES Activists România urmărește cu prioritate următoarele obiective: dezvoltarea dezbaterii pe teme europene la nivelul PSD prin integrarea și popularizarea în interiorul partidului dar și în exterior a mesajelor și activității Partidului Socialiștilor Europeni și a temelor europene relevante pentru activitatea PSD.
Articolul 215

Organizația PES Activists România funcționează în baza unui Regulament de funcționare propriu, adoptat de organele statutare ale organizației, și comunicat Partidul Socialiștilor Europeni și Partidului Social Democrat.
Articolul 216

Organizația PES Activists România este afiliată rețelei de structuri PES Activists existentă la nivel internațional și coordonată de Partidului Socialiștilor Europeni.
Articolul 217

Organizația PES activists România este condusă de un Președinte ales de către organele statutare ale PES Activists România cu acordul Partidului Socialiștilor Europeni.
Capitolul VII

GRUPURILE PARLAMENTARE ŞI MINISTERELE
Articolul 218

(1) Grupurile Parlamentare ale PSD din Camera Deputaților, Senat și Parlamentul European sunt alcătuite din toți parlamentarii PSD aleși potrivit legii electorale.

(2) Grupurile Parlamentare se organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat de Comitetul Executiv Național.

(3) Grupurile Parlamentare își aleg conducerile proprii, candidații pentru Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului și pentru Birourile Comisiilor parlamentare, la propunerea Biroului Permanent Național.

(4) Deputaților, senatorilor și europarlamentarilor care părăsesc Grupurile Parlamentare ale PSD li se retrage sprijinul politic și se propune excluderea acestora din partid.

(5) Membrii grupurilor parlamentare excluși sau care demisionează din partid au datoria morală de a renunța la mandatul de deputat, senator sau europarlamentar obținut prin susținerea politică a PSD, astfel încât locurile lor să poată fi ocupate de cei care urmează imediat pe liste în circumscripțiile respective, potrivit dispozițiilor Legii electorale și Regulamentelor celor două Camere ale Parlamentului.
Articolul 219

(1) Grupul ministerial este alcătuit din toți miniștrii și secretarii de stat, membri ai PSD.

(2) Grupul ministerial se organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui Regulament propriu aprobat de Comitetul Executiv Național.
Capitolul VIII

RELAȚIA PSD CU SOCIETATEA CIVILĂ
Secțiunea 1

Relația PSD cu Institute de Cercetare, Fundații și Asociații
Articolul 220

(1) Partidul Social Democrat initiază relații de colaborare cu Institute de Cercetare, Fundații și Asociații;

(2) Partidul Social Democrat poate sprijini propria fundație socialdemocrată;

(3) Partidul Social Democrat își constituie, în fiecare județ, cluburi social democrate, care vor fi platforma de dezbatere publică la care va avea acces orice cetățean;

(4) Cluburile social democrate se vor organiza și funcționa conform propriilor regulamente;
Secțiunea a 2-a

Relația PSD cu Sindicatele
Articolul 221

(1) PSD sprijină activitățile specifice sindicatelor în vederea realizării efective a măsurilor de protecție socială, garantării dreptului la muncă, combaterii șomajului, asigurării unui trai decent tuturor categoriilor de cetățeni ai țării, promovării unei legislații care să asigure cadrul juridic pentru manifestarea deplină a capacităților creatoare și garantării drepturilor salariaților.

(2) PSD acționează pentru apărarea drepturilor membrilor de sindicat ce decurg din legislația muncii și din contractele colective de muncă.

(3) PSD inițiază periodic consultări cu sindicatele pentru examinarea problemelor sociale ale salariaților, pentru elaborarea unor proiecte de acte normative care privesc raporturile de muncă și protecția socială.
Secțiunea a 3-a

Relația PSD cu Patronatele
Articolul 222

(1) PSD susține activitatea patronatelor pentru inițierea, elaborarea și promovarea programelor de dezvoltare, de restructurare, de privatizare și de cooperare economică, în condițiile legii.

(2) PSD stimulează inițiativa privată, mai ales în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv prin promovarea unor propuneri legislative specifice.

(3) PSD inițiază periodic consultări cu patronatele în probleme de interes comun.
Secțiunea a 4-a

Relația PSD cu Organizațiile de Revoluționari
Articolul 223

(1) PSD, fidel idealurilor Revoluției Române din Decembrie 1989, acționează pentru cinstirea eroilor martiri, a urmașilor acestora, a răniților, a luptătorilor și participanților la acțiunile pentru victoria Revoluției.

(2) PSD sprijină organizațiile revoluționarilor în demersurile acestora pentru aplicarea și respectarea legilor privitoare la revoluționari.

(3) PSD inițiază consultări periodice cu organizațiile de revoluționari pentru cunoașterea problemelor concrete cu care se confruntă acestea, în vederea identificării soluțiilor legale.
Secțiunea a 5-a

Relația PSD cu Internaționala Socialistă și Partidul Socialiștilor Europeni
Articolul 224

(1) Partidul Social Democrat este membru cu drepturi depline al Internaționalei Socialiste (IS).

(2) Partidul Social Democrat este membru cu drepturi depline al Partidului Socialiștilor Europeni (PES).

(3) Partidul Social Democrat poate invita organizațiile partidelor afiliate PES și IS să participe la unele manifestări politice în România.

(4) Partidul Social Democrat susține PES Activists Romania și colaborează cu aceasta la nivel central și teritorial pentru dezvoltarea unor proiecte și activități comune.

(5) Partidul Social Democrat va aplica pe carnetul de membru și pe toate simbolurile oficiale ale partidului emblema Internaționalei Socialiste.
Capitolul IX

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ŞI SURSELE DE FINANȚARE
Secțiunea 1

Administrarea patrimoniului
Articolul 225

(1) Partidul Social Democrat deține bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activității sale specifice.

(2) Comitetul Executiv Național al PSD aprobă Normele privind realizarea și utilizarea veniturilor financiare, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Comitetul Executiv Național al PSD sau, după caz, Comitetul Executiv al organizației județene, de sector și al organizației PSD a municipiului București numește un mandatar financiar, în condițiile legii, pentru perioada campaniilor electorale locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale.

(4) Mandatarul financiar răspunde în condițiile legii de finanțarea campaniilor electorale, prezentând rapoarte Curții de Conturi, Autorității Electorale Permanente, respectiv Camerelor de Conturi și informări Biroului Permanent Național și Comitetului Executiv al organizației.
Articolul 226

(1) Sursele de finanțare ale partidului sunt:

a) cotizații ale membrilor de partid;

b) donații și legate;

c) venituri provenite din activități proprii și dobânzi;

d) subvenții de la bugetul de stat acordate în condițiile legii;

e) alte forme de finanțare, în conformitate cu prevederile legale.
Articolul 227

(1) Operațiunile de încasări și plăți ale partidului se efectuează prin conturi în lei și în valută deschise la unități bancare cu sediul în România, potrivit legii.

(2) Cuantumul cotizației, repartizarea și utilizarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Biroului Permanent Național.
Articolul 228

(1) Organizațiile județene / de sector, a Municipiului București au personalitate juridică și gestiune proprie, având astfel obligația să efectueze toate demersurile necesare înregistrării și obținerii codului unic de identificare fiscală.

(2) Organizațiile județene / de sector, a Municipiului București răspund în mod exclusiv și direct față de terții cu care se angajează în relații contractuale, indiferent de natura acestora, de actele juridice încheiate, de cheltuielile realizate / angajate și activitatea financiar – contabilă proprie.
Articolul 229

(1) Organizațiile județene / de sector, a Municipiului București pot încheia acte juridice ce implică obligarea partidului prin structura sa centrală, din punct de vedere financiar, numai în cazul în care aceste angajamente au fost făcute cu acordul scris al Trezorierului PSD, de la nivel național sau al conducerii naționale a partidului ori, în perioada campaniilor electorale, a mandatarului financiar național.

(2) În cazul în care organizațiile județene / de sector, a Municipiului București procedează la încheiere de acte contrar prevederilor alin. (1), structura centrală a partidului nu are nicio răspundere față de contractanți, organizațiile județene / de sector, a Municipiului București fiind în mod exclusiv și direct răspunzător din punct de vedere patrimonial și juridic prin organele sale proprii de conducere sau a mandatarului financiar.
Capitolul X

DISPOZIȚII GENERALE
Articolul 230

(1) Activitatea în cadrul Partidului Social Democrat se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice, a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, ale prezentului Statut și ale Codului de Etică și Conduită.

(2) Organele locale ale partidului pot reprezenta partidul în relațiile cu autoritățile administrației publice locale și alte autorități la nivel local, pot deschide conturi la bancă și răspund de gestionarea acestora.
Articolul 231

(1) Libertatea cuvântului este asigurată în întregime de presa scrisă și vorbită a PSD.

(2) Comunicarea cu mass media la nivel central se asigură prin Biroul de presă al PSD.
Articolul 232

Membrii organelor de conducere ale partidului, parlamentarii, europarlamentarii, demnitarii de stat, președinții și vicepreședinții Consiliilor Județene Administrative, ai sectoarelor și ai municipiului București, consilierii județeni și locali, primarii și viceprimarii, care sunt membri ai PSD sunt obligați să-și declare, în condițiile legii, averea și sursele de venituri atât la începutul, cât și la sfârșitul mandatului. De asemenea, vor prezenta în condițiile legii, o declarație privind conflictul de interese.
Articolul 233

Listele de candidați pentru Camera Deputaților, Senat și Parlamentul European vor cuprinde personalități locale sau centrale la propunerea organizațiilor locale. Acestea vor fi întocmite după parcurgerea procedurilor stabilite prin Statut.
Articolul 234

La Conferințele organizațiilor județene, de sector și a municipiului București, precum și la Congresul partidului, participă, ca invitați: deputați, senatori, europarlamentari, demnitari de stat, primari, viceprimari și consilieri locali, membri ai PSD care nu au fost aleși ca delegați la aceste Conferințe sau la Congres.
Articolul 235

Faptele juridice întreprinse de către membrii de partid în realizarea activităților pentru/sau în legătura cu această calitate, răspund direct exclusiv și personal din punct de vedere juridic, fără însă a putea atrage răspunderea juridică la nivelul altor eșaloane superioare ale partidului, în cazurile în care legislația specifică nu dispune altfel.
Articolul 236

Partidul Social Democrat își poate înceta activitatea conform prevederilor legale, prin:

(1) autodizolvare;

(2) dizolvare pe cale judecătorească ori prin hotărâre a Curții Constituționale;

(3) inactivitate constatată de Tribunalul Municipiului București, în condițiile legii.
Articolul 237

(1) Organele executive ale partidului la nivel central sau local pot constitui asociații sau fundații pentru realizarea obiectivelor partidului, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(2) PSD sprijină activitatea asociațiilor și organizațiilor neguvernamentale în demersurile acestora de susținere a intereselor majore ale categoriilor de cetățeni pe care le reprezintă.

(3) PSD inițiază periodic consultări cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale în probleme specifice.
Articolul 238

Modificările și completările prezentului Statut se aplică de la data admiterii lor de către Tribunalul București.
Articolul 239

Inițiativa modificării Statutului și Programului Politic ale PSD aparține Comitetului Executiv Național al Partidului Social Democrat sau a unui număr de cel puțin 16 Comitete Executive județene PSD.

Prezentul Statut, modificat și completat, a fost adoptat de Congresul Extraordinar al PSD din 18 octombrie 2015.